Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WĄSOSZ W 2019 ROKU

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WĄSOSZ W 2019 ROKU

Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dokonywana jest przez gminy zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,) w celu oceny prowadzonych działań i podejmowanych decyzji. Ocena ta pozwala usprawnić system gospodarki odpadami, ułatwić mieszkańcom właściwe pozbywanie się odpadów oraz wypełniać zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WĄSOSZ W 2019 ROKU

    

Gmina Wąsosz jest gminą wiejską. Należy do powiatu grajewskiego, województwa podlaskiego. Zajmuje powierzchnię ok. 118 km2 (12,2% powiatu). Swoim zasięgiem obejmuje 19 miejscowości, 18 sołectw.

 1. Cel i podstawowe założenia opracowania

               Zgodnie z zapisem art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U.2020., poz.797) pod pojęciem odpadów komunalnych rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Przez gospodarkę odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, rozumie się ich wytwarzanie oraz gospodarowanie nimi, natomiast przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami.

              Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dokonywana jest przez gminy zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,) w celu oceny prowadzonych działań i podejmowanych decyzji. Ocena ta pozwala usprawnić system gospodarki odpadami, ułatwić mieszkańcom właściwe pozbywanie się odpadów oraz wypełniać zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami.

Zakres opracowania zgodnie z art. 9tb cytowanej ustawy, obejmuje :

 • możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 • potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 • koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
 • liczbę mieszkańców;
 • liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art.6ust.6-12;
 • ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a także ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenów gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

     Analizę sporządzono na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, firm, z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 • System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy

                 Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022, gmina Wąsosz należy do Regionu Zachodniego – Obszaru Czartoria. Odpady przekazywane były do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Czartorii.

                Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Wąsosz objęła nieruchomości zamieszkałe. Nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązane są do zawierania indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Wąsosz. Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Wąsosz w analizowanym okresie świadczyło na podstawie umowy Nr 3/2019 z dnia 03 stycznia 2019 r. MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48 w Białymstoku.

                  Rada Gminy Wąsosz Uchwałą Nr IV/29/2019 z dnia 28 marca 2019 r. ustaliła wysokość miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od wielkości gospodarstwa domowego i sposobu ich segregacji, które uiszczane są na rzecz gminy kwartalnie w terminach: do 15 marca,  15 czerwca, 15 września, 15 grudnia.

Uchwałą Nr IX/75/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty zmieniona została metoda oraz wysokość stawki  – za odpady, które zbierane są selektywnie stawka wynosi 18,00 zł od jednego mieszkańca.

Sposób segregacji odpadówWielkość gospodarstwa domowego
1 osobowe2 osobowe3 osobowe4 osobowe5 osobowe6 osobowe i więcej
Selektywny, koszt za jeden miesiąc11,0022,0033,0044,00  55,0055,00
Nieselektywny (zmieszany), koszt za jeden miesiąc26,0052,0078,00104,00130,00Iloczyn ilości osób razy stawka(26,00)

              W ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane były następujące rodzaje odpadów komunalnych, bez względu na ilość:

 • selektywnie zbierane: tworzywa sztuczne, szkło, drobny metal, opakowania wielomateriałowe,
 • zmieszane,
 • popiół i żużel,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • opony,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odbiór odpadów odbywał się w następujący sposób:

 1. tworzywa sztuczne, drobny metal, opakowania wielomateriałowe – raz na kwartał,
 2. szkło- raz na kwartał,
 3. odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku,
 4. użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku,
 5. meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – dwa razy w roku.

Na terenie Gminy Wąsosz funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego właściciele nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlano-remontowe ( z remontu prowadzonego we własnym zakresie). PSZOK znajduje się w Wąsoszu ul. Mazowiecka 54 i jest czynny we wtorki i piątki, w godz. 8.00-15.00.

 • Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W analizowanym okresie nie zachodziła potrzeba ponoszenia nakładów inwestycyjnych przez Gminę Wąsosz związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 • Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

           Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 300 867,53 zł., z których pokryto koszty funkcjonowania omawianego systemu.

Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 16 028,00 zł.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze kierowane do urzędu skarbowego. W roku 2019 wystawiono 9 upomnień z tytułu nie uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast tytuły wykonawcze otrzymało 6 właścicieli nieruchomości.

Całkowity koszt odbioru, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w 2019 roku w Gminie Wąsosz wyniósł 304 354,00 zł.

 • Liczba mieszkańców.

           Gmina Wąsosz liczy 3711 mieszkańców (stan na 31.12.2019 r.) natomiast w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęto  mieszkańców 2795 (stan na 31.12.2019 r.). Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, które ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy. Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja danych zawartych w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym.

 • Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu, których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.

          W analizowanym okresie nie było prowadzone żadne postępowanie, dotyczące właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 • Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a także ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenów gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Kod odebranych odpadówRodzaj odebranych (wyselekcjonowanych) odpadówMasa odebranych odpadów
15 01 01Opakowania z papieru i tektury0,68 Mg
15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych29,82 Mg
15 01 07Opakowania ze szkła52,70 Mg
20 01 01Papier i tektura2,72 Mg
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne195,5 Mg
20 01 99Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny94,24 Mg
20 03 07Odpady wielkogabarytowe10,62 Mg
20 01 36Zużyty sprzęt elektryczny0,76 Mg

          Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła został osiągnięty i wyniósł 43,06 % przy dopuszczalnym poziomie nie mniejszym niż 40% wynikającym z załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne w analizowanym okresie nie odebrano.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia został obliczony na podstawie odpadów zebranych selektywnie oraz wysegregowanych na instalacji.

Opracował : Łukasz Danowski

    

Print This Post