- Gmina Wąsosz - https://gminawasosz.pl -

Informacja w sprawie rekrutacji do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

    Wójt Gminy Wąsosz zgodnie z 154 ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

2) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone uchwałą Nr XVII/145/2017 Rady Gminy Wąsosz z dnia 31 marca 2017 r.;

3) w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone uchwałą Nr XVII/144/2017 Rady Gminy Wąsosz z dnia 31 marca 2017 r.

    Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 zostały określone w zarządzeniu
Nr 169/2021 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/20222 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym.

  Wójt Gminy Wąsosz

 (-) Czesław Ołdakowski

  Wąsosz, 21 stycznia 2021 r.

sporządziła: Agnieszka Wróblewska