Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Ogłoszenia > NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Określenie stanowiska: referent d/s obsługi rady gminy, kasy i archiwum.

WÓJT GMINY WĄSOSZ

OGŁASZA  OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

Nazwa i adres jednostki:  Urząd Gminy Wąsosz

Plac Rzędziana 8

19-222 Wąsosz

Określenie stanowiska: referent d/s obsługi rady gminy, kasy i archiwum.

 1. Wymagania stawiane kandydatom związane ze stanowiskiem:
 • wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie średnie,
 4. posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość obsługi komputera i programów komputerowych oraz urządzeń biurowych,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 • wymagania dodatkowe:
 1. staż pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych na podobnym stanowisku,
 2. preferowane wykształcenie o kierunkach administracyjnych, prawnych, informatycznych lub pokrewne,
 3. znajomość przepisów prawa: ustawa o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ochrona danych osobowych, udostępnianie informacji publicznej, instrukcja kancelaryjna, o dostępie do informacji publicznej,
 4. umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy,
 5. sumienność, rzetelność, komunikatywność.
 1. Zakres odpowiedzialności i zadań wykonywanych na stanowisku:
 • zakres odpowiedzialności:
 1. za wykonywanie powierzonych zadań szczegółowych wg kryterium legalności, rzetelności
  i gospodarności,
 2. za zabezpieczenie warunków ochrony tajemnicy służbowej.
 • zakres zadań:
 1. sprawne i terminowe załatwianie spraw urzędowych,
 2. wykonywanie zadań z zakresu obsługi rady gminy, w tym:
 • przygotowywanie materiałów na sesje oraz posiedzenia komisji i podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z ich przeprowadzeniem,
 • prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady gminy,
 • koordynacja realizacji zadań wynikających z uchwał rady gminy,
 • przekazywanie korespondencji do i od rady gminy oraz komisji,
 • przygotowywanie planów pracy rady gminy i komisji,
 • protokołowanie obrad sesji oraz posiedzeń komisji,
 • prowadzenie zbioru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych i odpowiedzi na nie,
 • przekazywanie uchwał rady gminy do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • prowadzenie ewidencji radnych gminy,
 • przekazywanie danych do naliczania diet radnym oraz sołtysom,
 1. prowadzenie spraw związanych z wyborem ławników sądowych,
 2. z zakresu spraw informatycznych, w tym:
 • przesyłanie uchwał rady gminy oraz zarządzeń wójta celem publikacji do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • nadzór nad prawidłowością działania sprzętu informatycznego w urzędzie, w tym dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek i awarii sprzętu,
 • obsługa skrzynki epuap urzędu,
 • aktualizacji treści strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąsosz,
 1. obsługa kasy, w tym:
 • wypłata wynagrodzeń i świadczeń,
 • przyjmowanie wpłat,
 • sporządzanie raportów i innych dokumentów zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowych,
 1. sprawy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:
 • przygotowanie deklaracji o wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz
  z oświadczeniem,
 • przyjmowanie deklaracji i oświadczeń od mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami,
 • prowadzenie rachunkowości należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku nie złożenia przez mieszkańców deklaracji oraz przygotowywanie decyzji określających wysokość opłaty,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 1. prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną przygotowania i przeprowadzenia wyborów
  i referendów,
 2. prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją,
 3. prowadzenie ewidencji środków trwałych znajdujących się w budynku urzędu gminy,
 4. prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Wąsosz oraz jednostek organizacyjnych,
 5. bieżące zapoznanie się z ustawami, rozporządzeniami i aktami normatywnymi dotyczącymi ogółu zagadnień na stanowisku pracy, prowadzenie wymaganych rejestrów, ewidencji spraw zgodnie
  z jednolitym rzeczowym wykazem akt, archiwizowanie dokumentów realizowanie prawozdawczości – wszystko w nałożonych terminach,
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Informacja o warunkach pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat,
 2. miejsce pracy – stanowisko pracy mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Wąsosz; warunki pracy bezpieczne; budynek piętrowy, nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; brak windy,
 3. stanowisko pracy – praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; bezpośredni kontakt z klientami urzędu, korespondencja tradycyjna i e-mailowa, praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu (wizje lokalne); na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom  niewidomym,
 4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 5. Wymagane dokumenty:
 6. kwestionariusz osobowy – załącznik Nr 1 do ogłoszenia,
 7. list motywacyjny,
 8. dokumenty poświadczające wykształcenie i staż pracy lub kopie tych dokumentów (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach i posiadanych uprawnieniach, szkoleniach, świadectwa pracy, referencje itp.),
 9. oświadczenie kandydata według wzoru stanowiącego – załącznik Nr 2 do ogłoszenia:
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego dotyczy ogłoszenie,
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o zobowiązaniu do niepozostawania w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu, w przypadku wyboru oferty,
 • o ewentualnej pracy w samorządzie, (przez jaki okres czasu, czy odbył służbę przygotowawczą, czy zdał pomyślnie egzamin końcowy),
 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

UWAGA:

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu: „potwierdzam  zgodność z oryginałem”, data, czytelny podpis.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, życiorys oraz formularz zgłoszeniowy powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim,    w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Nabór na stanowisko referenta d/s obsługi rady gminy, kasy i archiwum” do dnia 23 października 2020 r. do godz.1000
w sekretariacie Urzędu Gminy Wąsosz lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz, pokój Nr 6 (decyduje data i godzina wpływu).

Po upływie terminu składania ofert Komisja powołana przez Wójta dokona oceny formalnej złożonych  ofert poprzez porównanie dokumentów i danych w nich zawartych z wymaganiami formalnymi określonymi
w ogłoszeniu. Oferty nie spełniające ustalonych wymagań zostaną odrzucone.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury  naboru. 

O dalszym  przebiegu  procedury naboru i terminach kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie bądź  odrębnym  pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąsosz oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Uwaga: Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru, jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie, kandydaci mogą odebrać w sekretariacie urzędu po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Nieodebrane dokumenty podlegają zniszczeniu.

Zatwierdził:

Wójt Gminy Wąsosz

                Czesław Ołdakowski

Wąsosz, 12 października 2020 r.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Gminy Wąsosz Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz,  jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt Gminy Wąsosz.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Wąsosz inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Urząd Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz; e-mail: iodo@gminawasosz.pl.

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.   

Państwa dane osobowe, przetwarzane będą także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezes UODO.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Print This Post