Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > NABÓR WNIOSKÓW O GRANT ORAZ O DOTACJĘ NA MONTAŻ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

NABÓR WNIOSKÓW O GRANT ORAZ O DOTACJĘ NA MONTAŻ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Wójt Gminy Wąsosz ogłasza nabór wniosków o grant na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. „Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz” finansowanego ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2017-2020.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz, w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. . 1530. Wnioski złożone po terminie i w innej formie niż przewiduje to Regulamin  nie będą podlegały ocenie.

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do urzędu). Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, tj. poświadczonych na pierwszej stronie za zgodność z oryginałem, tj. „od strony 1 do strony …” (podać nr ostatniej strony), podpisane oraz parafowane na każdej stronie, trwale spięte (zszyte).

Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji OZE mogą wynieść:

 1. instalacja fotowoltaiczna o mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp;
 2. instalacja solarna:
  • dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 000,00 zł,
  • dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 zł,
  • dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł.

Poziom dofinansowania

Wysokość grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 65 % kosztów kwalifikowanych Inwestycji.

Limity i ograniczenia dla instalacji OZE:

 1. Dopuszczalne jest ubieganie się przez jednego Grantobiorcę o przyznanie grantu na więcej niż jeden rodzaj instalacji OZE (instalacja hybrydowa).
 2. Dopuszcza się montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających się na instalację OZE.
 3. Moc instalacji fotowoltaicznych nie może przekroczyć 5 kWp.
 4. Moc instalacji fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowanie w energię. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 % całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej pobranej z sieci przez Grantobiorcę na potrzeby budynku mieszkalnego w tym samym okresie rozliczeniowym.
 5. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. W celu zagwarantowania objęcia wsparciem wyłącznie instalacji wytwarzającej energię na potrzeby własne, należy zamontować opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz budynku/budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza. Koszty związane z zakupem i montażem urządzeń służących opomiarowaniu będą stanowiły w projekcie wydatek niekwalifikowalny.
 6. Maksymalny termin realizacji zadania i rozliczenia grantu 31 maja 2022 r.

Grantobiorcy nie mogą posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Wąsosz. Grantobiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w budynku wskazanym we wniosku o grant, są wykluczeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej.

Wnioski o grant złożone przez mieszkańców, którzy wcześniej złożyli ankietę w ramach badania zapotrzebowania na instalacje OZE w ramach Projektu w Gminie Wąsosz i zostali ujęci jako potencjalni Grantobiorcy we wniosku o dofinansowanie, będą miały pierwszeństwo przed pozostałymi wnioskami. 
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez Grantobiorców decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wynikiem przeprowadzonej oceny merytorycznej będzie lista podstawowa oraz rezerwowa potencjalnych Grantobiorców. Osoby wpisane na listę rezerwową wezmą udział w Projekcie w przypadku rezygnacji Grantobiorców z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Projekcie.

Po przeprowadzeniu oceny wniosków o grant Gmina sporządzi i opublikuje na swojej stronie internetowej listę inwestycji zakwalifikowanych do realizacji w ramach Projektu zawierającą: imię i nazwisko Grantobiorcy oraz rodzaj i moc/wielkość instalacji OZE.

Wnioskujący o granty mogą ubiegać się również o przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy Wąsosz, tj. DOTACJI NA ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI OZE,  odpowiednio w wysokości:

 1. dla ogniw fotowoltaicznych – 10% kosztów kwalifikowanych,
 2. dla kolektorów słonecznych – 15 % kosztów kwalifikowanych.

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ
Z  REGULAMINAMI  PRZYZNAWANIA GRANTU  I  DOTACJI
ORAZ POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI:


 1. Załączniki dotyczące przyznania grantów:

Zarządzenie Wójta Gminy Wąsosz nr-211/2021.pdf

 1. Załączniki dotyczące przyznania dotacji ze środków budżetu Gminy Wąsosz:

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Ołdakowski

Wąsosz, 3 sierpnia 2021 r.

Print This Post