Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąsosz

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąsosz

Wójt Gminy Wąsosz, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr XXIV/210/2022 Rady Gminy Wąsosz z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Wąsosz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 6001) – zostały uchwalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąsosz.

Od dnia 1 lutego 2023 r. należna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika).

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 60,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, co stanowi dwukrotność stawki podstawowej.

Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 5,00 zł od obowiązującej stawki opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca. Wysokość stawki dla osób kompostujących bioodpady (odpady zbierane w sposób selektywny) wynosi 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Wysokość miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn aktualnej stawki opłaty i danych zawartych w deklaracji złożonej do Wójta Gminy Wąsosz – tj. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości otrzymają stosowne zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mając na uwadze powyższe zmiany, informuję, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące przyszłe w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu – stanowi ono podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.).

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Ołdakowski

Zawiadomienie – zmiana stawki za odpady 2023 .pdf

Uchwała Nr XXIV/210/2022 Rady Gminy Wąsosz z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Wąsosz.

Print This Post