Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Ogłoszenia > Ogłoszenie o pisemnym zapytaniu ofertowym na sprzedaż zdemontowanego wyposażenia hydroforni

Ogłoszenie o pisemnym zapytaniu ofertowym na sprzedaż zdemontowanego wyposażenia hydroforni

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego : Gmina Wąsosz, Plac Rzędziana 8 , 19-222 Wąsosz, tel. 86 273 10 01, e-mail: wojt@gminawasosz.pl
 2. Przedmiot przetargu : Wyposażenie hydroforni – stalowy zbiornik retencyjny, zestaw hydroforowy oraz filtry uzdatniania wody.
 3. Zbiornik retencyjny – 2006 r.

Producent KotłoRembud Bydgoszcz. Typ ZRN1N.

Zbiornik stalowy o pojemności 27,5 m3. Waga 3400 kg.

Brak widocznych uszkodzeń.

 • Zestaw hydroforowy – 2006 r.

Producent Bartosz s.j. w Białymstoku. Zestaw obejmuje szafę sterującą Typ ZHR CR10.7.3.SP, numer fabryczny 0917118, trzy pompy i dwa zbiorniczki wyrównawcze produkcji Grundfoss (trzeci zbiorniczek zdemontowany).

Zestaw zdemontowany, brak możliwości oceny stopnia sprawności.

 • Filtry uzdatniania wody szt. 3 – 2006 r.

Obudowa wykonana z żywicy, nie uszkodzona.

Wyposażenie hydroforni działało do chwili demontażu.

 1. Tryb:  zapytanie ofertowe. Wszczęcie zapytania następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o zapytaniu na stronie internetowej Gminy Wąsosz
  oraz w zakładce Ogłoszenia Biuletynu Informacji Publicznej. Do przeprowadzenia zapytania wystarczy udział jednego oferenta. O ważności oferty decyduje data
  i godzina wpływu oferty.
 2. Warunkiem udziału w zapytaniu jest złożenie oferty w terminie o dnia 13.08.2021r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wąsosz, przesłanie jej w w/w terminie pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie na adres Urząd Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz (z napisem: Zapytanie – wyposażenie hydroforni ) lub przesłanie skanu podpisanej oferty na adres e-mail: wojt@gminawasosz.pl. Oferty, które wpłyną do sprzedającego po terminie nie będą uwzględniane.
 3. Wymagania oferty – oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona
  w formie pisemnej lub elektronicznej i musi zawierać :

– imię i nazwisko oferenta, adres siedziby lub zamieszkania oferenta, numer PESEL/NIP oferenta, datę sporządzenia oferty oraz cenę ofertową,

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami pisemnego postępowania przetargowego.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Cena wywoławcza – 13 230,00 zł brutto ( słownie : trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych brutto).
 2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany przedmiot – wyposażenie można obejrzeć do dnia 12.08.2021 r. do godz. 15:00 po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem gminnym, tel. 86 273 10 01.
 3. Otwarcie ofert : Komisja gminna dokona wstępnej oceny ofert w dniu 13 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 12.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsosz. Komisja wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na przedmiot przetargu. Komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Komisja przetargowa uzna za najkorzystniejszą ofertę z najwyższą ceną.

 1. Odrzucenie oferty : Komisja odrzuca ofertę jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, nie zawiera danych, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 2. O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 3. Termin zawarcia umowy sprzedaży: zawarcie umowy nastąpi po wyborze przez komisję najkorzystniejszej oferty, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i zawarciu umowy. Sprzedający zastrzega sobie własność wyposażenia hydroforni do chwili uiszczenia przez kupującego ceny nabycia.
 4. Załączniki do ogłoszenia stanowią :
 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż Wyposażenia hydroforni.
 2. Oferta
 3. Wzór umowy zakupu
Print This Post