Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) i § 3, § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

WÓJT GMINY WĄSOSZ

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąsosz, położonej w obrębie geodezyjnym Kędziorowo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 36/5 o powierzchni 0,8615 ha.


Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:

1. Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana.

2. Oznaczenie geodezyjne: działka o numerze 36/5 o powierzchni 0,8615 ha.    

3. Oznaczenie w KW: dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi księgę wieczystą pod numerem LM1G/000124789/3. Dział III i IV księgi nie zawiera wpisów.

4. Opis nieruchomości i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej z częścią mieszkalną oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Działka położona w północnej strefie zabudowy wsi. Od wschodu przylega do gruntów zabudowanych budynkiem świetlicy, z pozostałych stron do gruntów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W operacie ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest jako grunty orne zabudowane w klasie bonitacyjnej IVb oraz grunty orne w klasie bonitacyjnej IVb. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, ogrodzona, położona bezpośrednio przy drodze powiatowej o nawierzchni bitumicznej. Infrastruktura komunalna to sieć wodociągowa i energetyczna. Murowany budynek po byłej szkole, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni zabudowy 489 m2.

5. Położenie: obręb Kędziorowo, gmina Wąsosz.

6. Przeznaczenie w planie miejscowym: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsosz zatwierdzonym uchwałą Nr XX/130/02 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 marca 2002 r. ze zmianami – działka położona jest w strefie obszarów zabudowy wiejskiej do utrzymania i uzupełnienia z dopuszczeniem przekształcenia zabudowy zagrodowej w mieszkaniowo-usługową i rekreacyjną.

7. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

8. Cena wywoławcza: 315 000,00 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy 00/100) – zwolnione z podatku VAT.

9. Termin przetargu i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się 19 stycznia 2023 r. (czwartek)godz. 1000 w sali ślubów Urzędu Gminy Wąsosz – Wąsosz, Plac Rzędziana 8.

10. Termin wpłaty wadium: wadium w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100) należy wpłacić do dnia 12 stycznia 2023 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę zaksięgowania pieniędzy na koncie sprzedającego.

Informacje dodatkowe:

11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Urzędu Gminy Wąsosz Nr 43 8768 0003 2605 5215 2000 0010 w wyznaczonym terminie oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy dopisać: „Wadium – przetarg na zbycie działki nr 36/5 w Kędziorowie”. Uczestnicy proszeni są w dniu przetargu o przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium.

12. Podmioty podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS, wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy natomiast spółki – umowę spółki.

13. W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

14. W przypadku małżonków, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z podpisem. Jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego, małżonek uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej lub oświadczenie w formie pisemnej dotyczące zamiaru nabycia nieruchomości za środki pochodzące z majątku osobistego.

15. Wymagane jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości.

16. Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz.2278).

17. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

18. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

19. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

20. Przy sprzedaży nieruchomości, będącej przedmiotem niniejszego przetargu zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461 z późn. zm.).

21. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

22. Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.

23. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wąsosz Nr 71 8768 0003 2605 5101 2000 0010nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

24. Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.

25. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wąsosz.

26. Wójt Gminy Wąsosz może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

27. W przypadku wniesienia skargi Wójt Gminy Wąsosz wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

28. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Wójt Gminy Wąsosz poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

 Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju Nr 10 Urzędu Gminy Wąsosz w dniach i godzinach pracy urzędu tj. 7 30 – 15 30 lub pod nr telefonu 86 273 – 10-01 w. 18.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąsosz, na tablicy sołectwa wsi Kędziorowo, na stronie internetowej: www.gminawasosz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip-ugwasosz.wrotapodlasia.pl/.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Ołdakowski

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Wąsosz dla osoby fizycznej w przypadku zbierania danych osobowych jej dotyczących bezpośrednio od tej osoby.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej rozporządzeniem Wójt Gminy Wąsosz informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Wąsosz jest Wójt Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8; tel. 86 273-10-01, e-mail: wojt@gminawasosz.pl;

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wąsosz mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@gminawasosz.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej listownie pod adresem: Urząd Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8 19-222 Wąsosz; tel. 86 273-10-01 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przetargowej związanej ze sprzedażą nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – artykuł 6 ust. 1 lit. f  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu/celach, o których mowa w pkt. 3, mogą być one przekazywane:

  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • podmiotom, które na podstawie umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w celu świadczenia usług (informatycznych, telefonicznych, pocztowych, zdrowotnych, archiwizacyjnych itp.) na rzecz Gminy Wąsosz lub Urzędu Gminy Wąsosz.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia lub inne przepisy prawa;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja-o-wyniku-przetargu-ustnego-nieograniczonego

Print This Post