Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Ogłoszenia > Olimpiada Aktywności Wiejskiej – V edycja

Olimpiada Aktywności Wiejskiej – V edycja

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim serdecznie zaprasza do udziału w V edycji „Olimpiady Aktywności Wiejskiej”. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim.

Termin, miejsce i forma składania zgłoszeń:

    Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie
od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział
w Konkursie, pod warunkiem zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego
w terminie od 03.06.2019 r. do 09.09.2019 r.

    Formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej i w miarę możliwości również w wersji elektronicznej na poniższy adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl

Z dopiskiem: Konkurs „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”

Zasady udziału w Konkursie:

    W Konkursie mogą wziąć udział podmioty mające siedzibę na terenie województwa podlaskiego i osoby fizyczne działające lub zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, w szczególności:

– Liderzy środowisk lokalnych;
– Grupy nieformalne;
– Stowarzyszenia/fundacje;
– Ochotnicze Straże Pożarne (OSP);
– Sołectwa.

Katalog konkurencji:
1.    KULTYWOWANIE TRADYCJI I OBYCZAJÓW
2.    AKTYWNOŚĆ KULTURALNO-SPORTOWA
3.    INTEGRACJA SPOŁECZNA I POKOLENIOWA
4.    BUDOWA I POPRAWA WIZERUNKU WSI
5.    OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA
6.    WSPÓŁPRACA

W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:

–  Budowania partnerstw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów i potrzeb społeczności;
–  Uruchomienia inicjatyw gospodarczych (np. spółdzielni socjalnych, banków żywności, banków czasu, przedsiębiorstw społecznych);
–  Wykorzystanie funduszu sołeckiego na inicjatywy społeczności lokalnej;              

–  Edukacji mieszkańców wsi w danej tematyce (przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji w zawodach pozarolniczych, ożywienia rynku pracy);
– Poradnictwa prawno-ekonomicznego dla społeczności lokalnej.

Rozstrzygniecie Konkursu – najpóźniej do 31.12.2019 r.
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, kryteria oceny oraz wszelkie informacje dostępne są pod adresem:

http://podlaskie.ksow.pl/news/entry/14407-olimpiada-aktywnosci-wiejskiej-serdecznie-z.html.

http://podlaskie.ksow.pl/news/entry/14407-olimpiada-aktywnosci-wiejskiej-serdecznie-z.html.
Print This Post