Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Ogłoszenia > Wykaz nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej

Załącznik do Zarządzenia Nr 139/2020

 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 07 października 2020 r.

PG.6840.4.2020

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO GMINY WĄSOSZ

przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

  1. Oznaczenie nieruchomości:

– działka nr 246/2, obręb Zalesie, gmina Wąsosz powierzchnia 0,0175 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi księgę wieczystą pod numerem LM1G/00019896/8. Dział III i IV księgi nie zawiera wpisów. Nieruchomość w operacie ewidencji gruntów i budynków jest sklasyfikowana jako dr.

 – działka nr 250/2, obręb Zalesie, gmina Wąsosz powierzchnia 0,0052 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi księgę wieczystą pod numerem LM1G/00019896/8. Dział III i IV księgi nie zawiera wpisów. Nieruchomość w operacie ewidencji gruntów i budynków jest sklasyfikowana jako dr.

  • Opis nieruchomości: działka nr 246/2 oraz nr 250/2 stanowią skrzyżowania drogi powiatowej 1813B z drogą gminną.
  • Przeznaczenie w planie miejscowym: dla nieruchomości nie został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego.
  • Cena nieruchomości: zgodnie z ustaleniami stronwartość nieruchomości 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100).

Wójt Gminy informuje, że zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą.

  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo, mogą składać wniosek do Urzędu Gminy Wąsosz o jej nabycie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2020 r.

  Nie złożenie wniosku przez osoby uprawnione w powołanym wyżej terminie traktowane będzie jako odstąpienie od nabycia, a przedmiotowa działka zostanie zbyta.

   Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz oraz na stronie internetowej i BIP urzędu w dniach od 08 października 2020 r. do 30 października 2020 r.. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana w prasie lokalnej – portal http://e-grajewo.pl/.

Szczegółowe informacje o działce, można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, pokój Nr 5 lub  numerem telefonu 86 273-10-01 w. 15.

sporządził:

 Anna Kowalewska

Print This Post