Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Zawiadomienie – XXIV Sesja Rady Gminy Wąsosz

Zawiadomienie – XXIV Sesja Rady Gminy Wąsosz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561), zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu, ul. Piaskowa 1 odbędzie się XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz.

Ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąsosz na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Wąsosz do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wąsosz.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsosz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Wąsosz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wąsosz na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąsosz na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wąsosz na 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2028.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2022 roku z budżetu Gminy Wąsosz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszała

Otrzymują do wiadomości:

 1. Sołtysi z terenu Gminy Wąsosz.
 2. Pan Leszek Czyżewski – Radny Powiatu Grajewskiego.
 3. Pan Tomasz Krukowski – Radny Powiatu Grajewskiego.
zawiadomienie

Projekty:

1. program profilaktyki i rozwiązywania problemów.pdf

2. deklaracja stowarzyszenie samorządów biebrzy.pdf

3. wyznaczenie przedstawicieli gminy do stowarzyszenia samorządów biebrzy.pdf

4. określenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu.pdf

5. zmiana regulamin wynagradzania nauczycieli.pdf

6. zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku 2022.pdf

7. Ustalenie opłaty za gospodarownie odpadami.pdf

8. Plan Pracy Komisje Gospodarcza, Petycji, Skarg 2023.pdf

9. Plan pracy komisji rewizyjnej 2023.pdf

10. Plan pracy Rady Gminy 2023.pdf

11. zmiana dotacji wtz.pdf

12. dotacja szpital.pdf

13. skarga na wójta.pdf

Print This Post