Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Zawiadomienie – XXV Sesja Rady Gminy Wąsosz

Zawiadomienie – XXV Sesja Rady Gminy Wąsosz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), zawiadamiam, że w dniu 2 marca 2023 r. (czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu, ul. Piaskowa 1 odbędzie się XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz.

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał przekazuję w załączeniu.

Ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja o stanie przestrzegania prawa na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Grajewie.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2022 rok w Gminie Wąsosz.
 7. Informacja o działalności ZPOZ w Grajewie z uwzględnieniem zadań Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąsoszu.
 8. Informacja Wójta Gminy Wąsosz o podmiotach na rzecz których nieletni mogą wykonywać prace społeczne oraz opinia dotycząca potrzeb Sądu Rejonowego w Grajewie w zakresie wykonywania prac społecznych przez nieletnich w roku 2023.
 9. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsoszu.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsosz za 2022 rok.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla Gminy Wąsosz.
 13. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2022 r.
 14. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadań w Gminie Wąsosz.
 15. Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej za 2022 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022 w zakresie zadań własnych i zleconych oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2023.
 17. Sprawozdanie z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wąsosz.
 18. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2022 Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz w 2023 roku”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Radziłów.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Radziłów zadania publicznego zarządzania drogami gminnymi.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grajewskiemu.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Wąsosz Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie jego własnego zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pn. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 30. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.
 31. Zapytania i wolne wnioski.
 32. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy.

                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszała

Otrzymują do wiadomości:

 1. Sołtysi z terenu Gminy Wąsosz.
 2. Pan Leszek Czyżewski – Radny Powiatu Grajewskiego.
 3. Pan Tomasz Krukowski – Radny Powiatu Grajewskiego.

Projekty uchwał:

Zawiadomienie-XXV

Print This Post