Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Artykuły użytkownika: admin

Ogłoszenie o pisemnym zapytaniu ofertowym na sprzedaż zdemontowanego wyposażenia hydroforni

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego : Gmina Wąsosz, Plac Rzędziana 8 , 19-222 Wąsosz, tel. 86 273 10 01, e-mail: wojt@gminawasosz.pl
 2. Przedmiot przetargu : Wyposażenie hydroforni – stalowy zbiornik retencyjny, zestaw hydroforowy oraz filtry uzdatniania wody.
 3. Zbiornik retencyjny – 2006 r.

Producent KotłoRembud Bydgoszcz. Typ ZRN1N.

Zbiornik stalowy o pojemności 27,5 m3. Waga 3400 kg.

Brak widocznych uszkodzeń.

 • Zestaw hydroforowy – 2006 r.

Producent Bartosz s.j. w Białymstoku. Zestaw obejmuje szafę sterującą Typ ZHR CR10.7.3.SP, numer fabryczny 0917118, trzy pompy i dwa zbiorniczki wyrównawcze produkcji Grundfoss (trzeci zbiorniczek zdemontowany).

Zestaw zdemontowany, brak możliwości oceny stopnia sprawności.

 • Filtry uzdatniania wody szt. 3 – 2006 r.

Obudowa wykonana z żywicy, nie uszkodzona.

Wyposażenie hydroforni działało do chwili demontażu.

 1. Tryb:  zapytanie ofertowe. Wszczęcie zapytania następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o zapytaniu na stronie internetowej Gminy Wąsosz
  oraz w zakładce Ogłoszenia Biuletynu Informacji Publicznej. Do przeprowadzenia zapytania wystarczy udział jednego oferenta. O ważności oferty decyduje data
  i godzina wpływu oferty.
 2. Warunkiem udziału w zapytaniu jest złożenie oferty w terminie o dnia 13.08.2021r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wąsosz, przesłanie jej w w/w terminie pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie na adres Urząd Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz (z napisem: Zapytanie – wyposażenie hydroforni ) lub przesłanie skanu podpisanej oferty na adres e-mail: wojt@gminawasosz.pl. Oferty, które wpłyną do sprzedającego po terminie nie będą uwzględniane.
 3. Wymagania oferty – oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona
  w formie pisemnej lub elektronicznej i musi zawierać :

– imię i nazwisko oferenta, adres siedziby lub zamieszkania oferenta, numer PESEL/NIP oferenta, datę sporządzenia oferty oraz cenę ofertową,

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami pisemnego postępowania przetargowego.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Cena wywoławcza – 13 230,00 zł brutto ( słownie : trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych brutto).
 2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany przedmiot – wyposażenie można obejrzeć do dnia 12.08.2021 r. do godz. 15:00 po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem gminnym, tel. 86 273 10 01.
 3. Otwarcie ofert : Komisja gminna dokona wstępnej oceny ofert w dniu 13 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 12.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsosz. Komisja wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na przedmiot przetargu. Komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Komisja przetargowa uzna za najkorzystniejszą ofertę z najwyższą ceną.

 1. Odrzucenie oferty : Komisja odrzuca ofertę jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, nie zawiera danych, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 2. O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 3. Termin zawarcia umowy sprzedaży: zawarcie umowy nastąpi po wyborze przez komisję najkorzystniejszej oferty, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i zawarciu umowy. Sprzedający zastrzega sobie własność wyposażenia hydroforni do chwili uiszczenia przez kupującego ceny nabycia.
 4. Załączniki do ogłoszenia stanowią :
 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami postępowania przetargowego określonego w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż Wyposażenia hydroforni.
 2. Oferta
 3. Wzór umowy zakupu

NABÓR WNIOSKÓW O GRANT ORAZ O DOTACJĘ NA MONTAŻ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Wójt Gminy Wąsosz ogłasza nabór wniosków o grant na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. „Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz” finansowanego ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2017-2020.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz, w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. . 1530. Wnioski złożone po terminie i w innej formie niż przewiduje to Regulamin  nie będą podlegały ocenie.

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do urzędu). Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, tj. poświadczonych na pierwszej stronie za zgodność z oryginałem, tj. „od strony 1 do strony …” (podać nr ostatniej strony), podpisane oraz parafowane na każdej stronie, trwale spięte (zszyte).

Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji OZE mogą wynieść:

 1. instalacja fotowoltaiczna o mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp;
 2. instalacja solarna:
  • dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 000,00 zł,
  • dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 zł,
  • dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł.

Poziom dofinansowania

Wysokość grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 65 % kosztów kwalifikowanych Inwestycji.

Limity i ograniczenia dla instalacji OZE:

 1. Dopuszczalne jest ubieganie się przez jednego Grantobiorcę o przyznanie grantu na więcej niż jeden rodzaj instalacji OZE (instalacja hybrydowa).
 2. Dopuszcza się montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających się na instalację OZE.
 3. Moc instalacji fotowoltaicznych nie może przekroczyć 5 kWp.
 4. Moc instalacji fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowanie w energię. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 % całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej pobranej z sieci przez Grantobiorcę na potrzeby budynku mieszkalnego w tym samym okresie rozliczeniowym.
 5. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. W celu zagwarantowania objęcia wsparciem wyłącznie instalacji wytwarzającej energię na potrzeby własne, należy zamontować opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz budynku/budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza. Koszty związane z zakupem i montażem urządzeń służących opomiarowaniu będą stanowiły w projekcie wydatek niekwalifikowalny.
 6. Maksymalny termin realizacji zadania i rozliczenia grantu 31 maja 2022 r.

Grantobiorcy nie mogą posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Wąsosz. Grantobiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w budynku wskazanym we wniosku o grant, są wykluczeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej.

Wnioski o grant złożone przez mieszkańców, którzy wcześniej złożyli ankietę w ramach badania zapotrzebowania na instalacje OZE w ramach Projektu w Gminie Wąsosz i zostali ujęci jako potencjalni Grantobiorcy we wniosku o dofinansowanie, będą miały pierwszeństwo przed pozostałymi wnioskami. 
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez Grantobiorców decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wynikiem przeprowadzonej oceny merytorycznej będzie lista podstawowa oraz rezerwowa potencjalnych Grantobiorców. Osoby wpisane na listę rezerwową wezmą udział w Projekcie w przypadku rezygnacji Grantobiorców z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Projekcie.

Po przeprowadzeniu oceny wniosków o grant Gmina sporządzi i opublikuje na swojej stronie internetowej listę inwestycji zakwalifikowanych do realizacji w ramach Projektu zawierającą: imię i nazwisko Grantobiorcy oraz rodzaj i moc/wielkość instalacji OZE.

Wnioskujący o granty mogą ubiegać się również o przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy Wąsosz, tj. DOTACJI NA ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI OZE,  odpowiednio w wysokości:

 1. dla ogniw fotowoltaicznych – 10% kosztów kwalifikowanych,
 2. dla kolektorów słonecznych – 15 % kosztów kwalifikowanych.

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ
Z  REGULAMINAMI  PRZYZNAWANIA GRANTU  I  DOTACJI
ORAZ POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI:


 1. Załączniki dotyczące przyznania grantów:

Zarządzenie Wójta Gminy Wąsosz nr-211/2021.pdf

 1. Załączniki dotyczące przyznania dotacji ze środków budżetu Gminy Wąsosz:

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Ołdakowski

Wąsosz, 3 sierpnia 2021 r.

Pod biało-czerwoną

„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Patriotyczna inicjatywa zakłada sfinansowanie przez rząd zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.

Print This Post