Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

Poniżej znajdują się informacje dotyczące najczęściej załatwianych spraw  w Urzędzie Gminy Wąsosz. W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Wydanie/zmiana dowodu osobistego

Miejsce załatwienia:
pokój nr 8 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie gminy.

Potrzebne dokumenty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego (można wypełnić samodzielnie lub przy pomocy pracownika urzędu),
 • aktualna fotografię osoby, odpowiadającej wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, tj. o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz  zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę   w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • Kreator zdjęć do dowodu osobistego – w przypadku składania wniosku online

Dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie.
Termin oczekiwania  na dowód to ok. 30 dni.

Odpis skróconego/zupełnego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu

Miejsce załatwienia:
pokój nr 8 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie odpisu aktu (można wypełnić na miejscu bądź pobrać wzór ze strony internetowej urzędu)

Opłata – opłata skarbowa: odpis skrócony – 22 zł, odpis zupełny – 33 zł
Termin załatwienia: Na bieżąco

Zameldowanie/wymeldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłoszenie wyjazdu za granicę

Miejsce załatwienia:
pokój nr 8 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony i podpisany formularz meldunkowy (dostępne do pobrania na stronie bądź przy pomocy pracownika urzędu
 • do wglądu – dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
 • do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

W przypadku zameldowania, niezbędne jest potwierdzenie faktu  zamieszkiwania pod wskazanym adresem osoby meldowanej, które to potwierdzenie dokonuje właściciel lokalu.

Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.

Opłata: brak
Termin załatwienia: Na bieżąco

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Miejsce załatwienia:
Pokój nr 8 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy (należy wypełnić w oparciu o projekt budowlany, wzór można pobrać ze strony internetowej urzędu)
 • załączniki do wniosku: kopia mapy zasadniczej /katastralnej  (obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, z określeniem granic terenu objętego wnioskiem  – 1 egz., załącznik graficzny z określeniem planowanego sposobu zagospodarowania terenu, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli została wydana), wypis z ewidencji gruntów terenu objętego wnioskiem, kopia decyzji o podatku rolnym,

Opłataopłata skarbowa w wysokości 107,00 zł
Termin załatwienia: około 2 miesiące

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Miejsce załatwienia:
Pokój nr 8 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (należy wypełnić w oparciu o projekt budowlany, wzór można pobrać ze strony internetowej urzędu)
 • załączniki do wniosku: kopia mapy zasadniczej /katastralnej  (obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, z określeniem granic terenu objętego wnioskiem  – 1 egz., załącznik graficzny z określeniem planowanego sposobu zagospodarowania terenu, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli została wydana), wypis z ewidencji gruntów terenu objętego wnioskiem, kopia decyzji o podatku rolnym,

Opłataopłata skarbowa w wysokości 107,00 zł
Termin załatwienia: około 2 miesiące

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie

Miejsce załatwienia:
Pokój nr 8 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony wniosek o przeznaczeniu działki w miejscowym planie (należy wypełnić samodzielnie lub przy pomocy pracownika urzędu, wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej urzędu bądź wypełnić na miejscu.)
 • wypis z ewidencji gruntów

Opłata opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł
Termin załatwienia: na bieżąco

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Miejsce załatwienia:
Pokój nr 8 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu

Potrzebne dokumenty:

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (należy wypełnić samodzielnie lub przy pomocy pracownika urzędu)
 • do wniosku należy dołączyć:
  • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu na środowisko, zawierający informacje o których mowa w art. 66 w/w ustawy, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 powyższej ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą informacje, o których mowa w art. 62a w/w ustawy,
  • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą dane określone w art. 62a w/w ustawy, tj.:
  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie przedsięwzięcie oddziaływać i działki sąsiadujące,
  • mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym terenem, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie i zaznaczonym obszarem na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
  • wypis z rejestru gruntów (uproszczony), obejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i działki sąsiadujące oraz obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać,
  • Zgodnie z art. 74 ust. 2 w/w ustawy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w czterech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

Opłataopłata skarbowa w wysokości 205,00 zł
Termin załatwienia: około 2 miesiące

Zaświadczenie o stanie posiadania

Miejsce załatwienia:
pokój nr 11 na I piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie posiadania (Opłata –  w zależności od rodzaju załatwianej sprawy, do której potrzebne jest zaświadczenie.
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
opłacie skarbowej podlega zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości-od każdego egzemplarza - 21,00 zł;
pozostałe zaświadczenia o stanie posiadania – 17,00 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia o stanie posiadania w sprawach:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;
 • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę;
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia

Termin załatwienia: Na bieżąco

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Miejsce załatwienia:
pokój nr 11 na I piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Termin załatwienia: Na bieżąco

Ulga inwestycyjna

Miejsce załatwienia:
Pokój nr 11 na I piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej
 • Informacja przedstawiana przy ubieganiu się o pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Informacja o niekorzystaniu ze środków publicznych przy inwestycji
 • Zestawienie wydatków poniesionych na inwestycję wraz z rachunkami

Opłata skarbowa:Brak
Termin załatwienia:Bez zbędnej zwłoki – do miesiąca czasu od dnia złożenia wniosku

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu zakupu ziemi

Miejsce załatwienia:
Pokój nr 11 na I piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi
 • Informacja przedstawiana przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub zaświadczenia dokumentujące otrzymaną pomoc w roku ubiegania się o ulgę oraz dwóch latach poprzedzających
 • Akt notarialny dokumentujący zakup ziemi

Opłata skarbowa: Brak
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki – do miesiąca czasu od dnia złożenia wniosku

Wymiar zobowiązania pieniężnego/korekta wymiaru zobowiązania pieniężnego

Miejsce załatwienia:
Pokój nr 11 na I piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek o korektę/wymiar zobowiązania pieniężnego
 • Korekta deklaracji/informacji podatkowej
 • Akt notarialny/decyzja dokumentująca podstawę do korekty wymiaru zobowiązania pieniężnego np. decyzja przyznająca ulgę podatkową.

Opłata skarbowa:Brak
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki – do miesiąca czasu od dnia złożenia wniosku

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Miejsce załatwienia:
pokój nr 9 (KASA) na I piętrze budynku Urzędu Gminy

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  do Wójta Gminy Wąsosz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości osób zamieszkałych w nieruchomości, zbycia, nabycia nieruchomości, zmiany danych)  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana  z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania.

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniona deklaracja (druk można pobrać w pok. nr 9 lub z załączników zamieszczonych na stronie urzędu.

Awarie instalacji solarnych oraz zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego

Miejsce załatwienia:
telefonicznie  86 273-10-01 w. 26 lub osobiście – pokój na I piętrze budynku Plac Rzędziana 7 –  wejście od podwórka.

Ustanowienie służebności przesyłu

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Przedsiębiorca przesyłowy

Opłaty:
Do zapłaty pozostaje kwota wynikająca z przyjętej w operacie szacunkowym wartości służebności przesyłu, koszt sporządzenia operatu szacunkowego, koszt umowy notarialnej oraz wpisu w księdze wieczystej.
Opłata z tytułu ustanowienia służebności płatna przelewem na konto Gminy Wąsosz: 71 8768 0003 2605 5101 2000 0010.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Ustanowienie służebności przesyłu następuje w formie aktu notarialnego.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Art. 305 ze znaczkiem 1, 2 i 3 Kodeksu Cywilnego
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu ze wskazaną powierzchnią gruntu (długość x szerokość), która zostanie (została) zajęta przez urządzenia przesyłowe oraz wskazanie przedmiotu służebności poprzez zaznaczenie na mapie zasadniczej w skali 1:1000 granic wykonywania tego prawa
 • 1 egz. mapy zasadniczej w skali 1:1000

Załączniki

https://gminawasosz.pl/wp-content/uploads/2019/08/Wniosek-o-ustanowienie-sluzebnoci-przesylu.doc.