Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Ogłoszenia

Zmiana rachunków bankowych

UWAGA!

 ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH!

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Wąsosz informuje, że nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych za opłaty za wodę i ścieki oraz za należności podatkowe.

Prosimy o uregulowanie wyżej wymienionych należności na nowe numery rachunków indywidualnych, wskazane na fakturze oraz na decyzji.

Nowy rachunek bankowy na opłaty za wodę i ścieki :

BS Szczuczyn O/Wąsosz o numerze 85 8768 0003 2605 5101 2000 0340

Nowy rachunek bankowy za należności podatkowe :

BS Szczuczyn O/Wąsosz o numerze 09 8768 0003 2605 5101 2000 0350

Za utrudnienia wynikające ze zmiany rachunków bankowych przepraszamy.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Ołdakowski

OBWIESZCZENIE

GK.6847.1.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

o przystąpieniu do regulacji tytułów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej poprzez ustanowienie służebności przesyłu.

          Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), art. 3051 i art. 3053 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) Wójt Gminy Wąsosz zawiadamia, że na terenie gminy Wąsosz trwa proces regulacji tytułów prawnych do nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz łączności publicznej poprzez ustanowienie służebności przesyłu
w rozumieniu art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

      W związku z powyższym wzywa się przedsiębiorców przesyłowych, o których mowa w art. 431 ww. ustawy zajmujących się doprowadzaniem energii elektrycznej, świadczeniem usług telekomunikacyjnych i dostawców internetu do składania w terminie do dnia 10 października 2019 roku wniosków o przeprowadzenie postępowania o nabycie tytułu prawnego do nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej poprzez ustanowienie służebności przesyłu.

Wnioski należy składać na adres: Urząd Gminy Wąsosz Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz, zgodnie z załącznikiem: https://gminawasosz.pl/wp-content/uploads/2019/08/Wniosek-o-ustanowienie-sluzebnoci-przesylu.doc.

     Względem przedsiębiorców przesyłowych zajmujących się doprowadzaniem energii elektrycznej, świadczeniem usług telekomunikacyjnych i dostawców internetu, którzy nie wystąpią z wnioskiem w ww. zakresie zostaną podjęte dalsze czynności przewidziane przepisami prawa związane z ochroną prawa własności dotyczące nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Wąsosz zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej.

    Ww. obwieszczenie podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsosz oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz.

  • wniosek przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu ze wskazaną powierzchnią gruntu (długość x szerokość), która zostanie (została) zajęta przez urządzenia przesyłowe oraz wskazanie przedmiotu służebności poprzez zaznaczenie na mapie zasadniczej w skali 1:1000 granic wykonywania tego prawa
  • 1 egz. mapy zasadniczej w skali 1:1000.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu: https://gminawasosz.pl/zalatwianie-spraw/.

      Wójt Gminy

Czesław Ołdakowski

Olimpiada Aktywności Wiejskiej – V edycja

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim serdecznie zaprasza do udziału w V edycji „Olimpiady Aktywności Wiejskiej”. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim.

Termin, miejsce i forma składania zgłoszeń:

    Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie
od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział
w Konkursie, pod warunkiem zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego
w terminie od 03.06.2019 r. do 09.09.2019 r.

    Formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej i w miarę możliwości również w wersji elektronicznej na poniższy adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl

Z dopiskiem: Konkurs „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”

Zasady udziału w Konkursie:

    W Konkursie mogą wziąć udział podmioty mające siedzibę na terenie województwa podlaskiego i osoby fizyczne działające lub zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, w szczególności:

– Liderzy środowisk lokalnych;
– Grupy nieformalne;
– Stowarzyszenia/fundacje;
– Ochotnicze Straże Pożarne (OSP);
– Sołectwa.

Katalog konkurencji:
1.    KULTYWOWANIE TRADYCJI I OBYCZAJÓW
2.    AKTYWNOŚĆ KULTURALNO-SPORTOWA
3.    INTEGRACJA SPOŁECZNA I POKOLENIOWA
4.    BUDOWA I POPRAWA WIZERUNKU WSI
5.    OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA
6.    WSPÓŁPRACA

W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:

–  Budowania partnerstw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów i potrzeb społeczności;
–  Uruchomienia inicjatyw gospodarczych (np. spółdzielni socjalnych, banków żywności, banków czasu, przedsiębiorstw społecznych);
–  Wykorzystanie funduszu sołeckiego na inicjatywy społeczności lokalnej;              

–  Edukacji mieszkańców wsi w danej tematyce (przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji w zawodach pozarolniczych, ożywienia rynku pracy);
– Poradnictwa prawno-ekonomicznego dla społeczności lokalnej.

Rozstrzygniecie Konkursu – najpóźniej do 31.12.2019 r.
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, kryteria oceny oraz wszelkie informacje dostępne są pod adresem:

http://podlaskie.ksow.pl/news/entry/14407-olimpiada-aktywnosci-wiejskiej-serdecznie-z.html.

http://podlaskie.ksow.pl/news/entry/14407-olimpiada-aktywnosci-wiejskiej-serdecznie-z.html.