Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz

Ogłoszenie

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością wprowadzenia środków ostrożności informujemy, że obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Wąsosz zostaje ograniczona.

Załatwiane będą wyłącznie sprawy nie cierpiące zwłoki, po uprzednim kontakcie telefonicznym 86 273-10-01.

Sprawy można załatwiać telefonicznie lub przesyłając dokumenty na adres urzędu lub na adres poczty elektronicznej:

Pisma można również wrzucać do skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku urzędu. 

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Ołdakowski

KOMUNIKAT!!!

STAROSTA GRAJEWSKI INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z ROSNĄCYM ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM KORONAWIRUSEM KWALIFIKACJA WOJSKOWA ZAPLANOWANA W DNIACH 16 – 31.03.2020

ZOSTAJE ODWOŁANA

INFORMACJA W SPRAWIE REKRUTACJI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

    Wójt Gminy Wąsosz zgodnie z 154 ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

2) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone uchwałą Nr XVII/145/2017 Rady Gminy Wąsosz z dnia 31 marca 2017 r.;

3) w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone uchwałą Nr XVII/144/2017 Rady Gminy Wąsosz z dnia 31 marca 2017 r.

    Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 zostały określone w zarządzeniu Nr 84/2020 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym.

Wójt Gminy Wąsosz

                                                                                               Czesław Ołdakowski

Zmiana rachunków bankowych

UWAGA!

 ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH!

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Wąsosz informuje, że nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych za opłaty za wodę i ścieki oraz za należności podatkowe.

Prosimy o uregulowanie wyżej wymienionych należności na nowe numery rachunków indywidualnych, wskazane na fakturze oraz na decyzji.

Nowy rachunek bankowy na opłaty za wodę i ścieki :

BS Szczuczyn O/Wąsosz o numerze 85 8768 0003 2605 5101 2000 0340

Nowy rachunek bankowy za należności podatkowe :

BS Szczuczyn O/Wąsosz o numerze 09 8768 0003 2605 5101 2000 0350

Za utrudnienia wynikające ze zmiany rachunków bankowych przepraszamy.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Ołdakowski

Zmiana rachunku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA !

ZMIANA numeru konta bankowego – opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Wąsosz  informuje, że od dnia 15 listopada 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy BS Szczuczyn O/Wąsosz  o numerze:
  22 8768 0003 2605 5101 2000 0310.

Za utrudnienia wynikające ze zmiany konta przepraszamy.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Ołdakowski

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wąsosz informuje mieszkańców o możliwości udziału w projekcie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii tj. instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.

Zainteresowani w terminie do 31.12.2019 r. powinni złożyć ankiety, które dostępne są na stronie internetowej
oraz w Urzędzie Gminy.

Sprawę prowadzi: Mateusz Pliszka, tel. 86-273-10-01 w.26

Zmiana rachunku bankowego do opłaty za odpady komunalne

UWAGA !

ZMIANA numeru konta bankowego – opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo ,

Mieszkańcy Gminy Wąsosz .

Wójt Gminy Wąsosz  informuje, że od dnia 15 listopada 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy BS Szczuczyn O/Wąsosz  o numerze:  22 8768 0003 2605 5101 2000 0310.

Za utrudnienia wynikające ze zmiany konta przepraszamy.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Ołdakowski

Obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniu 8 listopada 2019 r. w Wąsoszu zorganizowane zostały obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które rozpoczęły się przemarszem uczestników ulicą 11 Listopada do kościoła parafialnego. Po uroczystej mszy świętej odprawionej w intencji ojczyzny, uczestnicy udali się pod budynek Urzędu Gminy Wąsosz, gdzie przy dźwiękach orkiestry dętej OSP odbyły się dalsze części uroczystości. Obchody swoją obecnością uświetnił Związek Piłsudczyków RP oddział Szczuczyn oraz pokaz jazdy konnej w wykonaniu Stowarzyszenia Jazda Historyczna z Grajewa.

Tradycyjnie już obchody Święta Niepodległości połączone zostały z Biegiem Niepodległości.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąsosz informuje, że podjął czynności związane ze złożeniem  wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Wąsosz zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać ankietę o w/w odpadach  w terminie do 31 października 2019 r. Wzór ankiety, której stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, dostępny jest również w pokoju
Nr 13 Urzędu Gminy Wąsosz.

Po otrzymaniu  dofinansowania Gmina Wąsosz ustali zasady usuwania w/w odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W przypadku, gdy cena odbioru odpadów okaże się wyższa niż uzyskane przez Gminę dofinansowanie (500 zł za 1 tonę), rolnik zobowiązany będzie pokryć różnicę w cenie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsosz, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel.  86 273-10-01 w. 22.

Święto Dziękczynienia za plony w Wąsoszu

W dniu 15 września  2019 r. w Wąsoszu odbyły się Dożynki Powiatowe. Po uroczystej mszy świętej, w której dziękowano za tegoroczne plony, Starostowie Dożynek Pani Ewa i Jerzy Dołęga przekazali bochen chleba na ręce Starosty Grajewskiego Waldemara Remfelda oraz Wójta Gminy Wąsosz Czesława Ołdakowskiego. Zgromadzeni w świątyni dokonali symbolicznego obrządku łamania i dzielenia się chlebem. Po mszy świętej korowód dożynkowy wraz z uczestnikami uroczystości przeszedł na plac szkolny, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości z udziałem gości, mieszkańców gminy Wąsosz oraz rolników z terenu powiatu grajewskiego. Podczas obchodów uhonorowano najlepszych rolników i nagrodzono pięknie wykonane wieńce dożynkowe. Radosne świętowanie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych występami zespołów muzycznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli organizację tegorocznych dożynek.