Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąsosz informuje, że podjął czynności związane ze złożeniem  wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Wąsosz zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać ankietę o w/w odpadach  w terminie do 31 października 2019 r. Wzór ankiety, której stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, dostępny jest również w pokoju
Nr 13 Urzędu Gminy Wąsosz.

Po otrzymaniu  dofinansowania Gmina Wąsosz ustali zasady usuwania w/w odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W przypadku, gdy cena odbioru odpadów okaże się wyższa niż uzyskane przez Gminę dofinansowanie (500 zł za 1 tonę), rolnik zobowiązany będzie pokryć różnicę w cenie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsosz, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel.  86 273-10-01 w. 22.

Święto Dziękczynienia za plony w Wąsoszu

W dniu 15 września  2019 r. w Wąsoszu odbyły się Dożynki Powiatowe. Po uroczystej mszy świętej, w której dziękowano za tegoroczne plony, Starostowie Dożynek Pani Ewa i Jerzy Dołęga przekazali bochen chleba na ręce Starosty Grajewskiego Waldemara Remfelda oraz Wójta Gminy Wąsosz Czesława Ołdakowskiego. Zgromadzeni w świątyni dokonali symbolicznego obrządku łamania i dzielenia się chlebem. Po mszy świętej korowód dożynkowy wraz z uczestnikami uroczystości przeszedł na plac szkolny, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości z udziałem gości, mieszkańców gminy Wąsosz oraz rolników z terenu powiatu grajewskiego. Podczas obchodów uhonorowano najlepszych rolników i nagrodzono pięknie wykonane wieńce dożynkowe. Radosne świętowanie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych występami zespołów muzycznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli organizację tegorocznych dożynek.

Ogłoszenie o konsultacjach

WÓJT  GMINY  WĄSOSZ  OGŁASZA

przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu:

Programu współpracy Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

            Na podstawie Uchwały Nr XXVII/183/10 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wąsosz zaprasza do zgłaszania opinii do załączonego projektu „Programu współpracy Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

            Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących zamieszczonego w załączeniu do ogłoszenia projektu wyżej wymienionej uchwały.

Termin konsultacji: od 16 października 2019 roku do 28 października 2019 roku.


Zasięg terytorialny: Gmina Wąsosz (organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Gminy Wąsosz).

Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały należy przekazywać na załączonym formularzu lub w inny sposób z jednoczesnym uwzględnieniem danych, które zawiera stosowny formularz.

  1. Drogą elektroniczną na adres: wojt.wasosz.bgr@gminypolskie.pl                
  2. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz.
  3. Osobiście w godzinach pracy urzędu to jest od godz. 730do godz. 1530 pok. Nr 10.
  4. Faksem na nr 86 273-10-01 w. 13.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po dniu 28 października 2019 roku, jak również niepodpisane – nie będą uwzględniane.


                                                                                        Wójt Gminy Wąsosz


                                                                                  Czesław Ołdakowski

OBWIESZCZENIE

GK.6847.1.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

o przystąpieniu do regulacji tytułów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej poprzez ustanowienie służebności przesyłu.

          Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), art. 3051 i art. 3053 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) Wójt Gminy Wąsosz zawiadamia, że na terenie gminy Wąsosz trwa proces regulacji tytułów prawnych do nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz łączności publicznej poprzez ustanowienie służebności przesyłu
w rozumieniu art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

      W związku z powyższym wzywa się przedsiębiorców przesyłowych, o których mowa w art. 431 ww. ustawy zajmujących się doprowadzaniem energii elektrycznej, świadczeniem usług telekomunikacyjnych i dostawców internetu do składania w terminie do dnia 10 października 2019 roku wniosków o przeprowadzenie postępowania o nabycie tytułu prawnego do nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej poprzez ustanowienie służebności przesyłu.

Wnioski należy składać na adres: Urząd Gminy Wąsosz Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz, zgodnie z załącznikiem: https://gminawasosz.pl/wp-content/uploads/2019/08/Wniosek-o-ustanowienie-sluzebnoci-przesylu.doc.

     Względem przedsiębiorców przesyłowych zajmujących się doprowadzaniem energii elektrycznej, świadczeniem usług telekomunikacyjnych i dostawców internetu, którzy nie wystąpią z wnioskiem w ww. zakresie zostaną podjęte dalsze czynności przewidziane przepisami prawa związane z ochroną prawa własności dotyczące nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Wąsosz zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej.

    Ww. obwieszczenie podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsosz oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz.

  • wniosek przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu ze wskazaną powierzchnią gruntu (długość x szerokość), która zostanie (została) zajęta przez urządzenia przesyłowe oraz wskazanie przedmiotu służebności poprzez zaznaczenie na mapie zasadniczej w skali 1:1000 granic wykonywania tego prawa
  • 1 egz. mapy zasadniczej w skali 1:1000.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu: https://gminawasosz.pl/zalatwianie-spraw/.

      Wójt Gminy

Czesław Ołdakowski

Olimpiada Aktywności Wiejskiej – V edycja

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim serdecznie zaprasza do udziału w V edycji „Olimpiady Aktywności Wiejskiej”. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim.

Termin, miejsce i forma składania zgłoszeń:

    Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie
od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział
w Konkursie, pod warunkiem zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego
w terminie od 03.06.2019 r. do 09.09.2019 r.

    Formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej i w miarę możliwości również w wersji elektronicznej na poniższy adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl

Z dopiskiem: Konkurs „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”

Zasady udziału w Konkursie:

    W Konkursie mogą wziąć udział podmioty mające siedzibę na terenie województwa podlaskiego i osoby fizyczne działające lub zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, w szczególności:

– Liderzy środowisk lokalnych;
– Grupy nieformalne;
– Stowarzyszenia/fundacje;
– Ochotnicze Straże Pożarne (OSP);
– Sołectwa.

Katalog konkurencji:
1.    KULTYWOWANIE TRADYCJI I OBYCZAJÓW
2.    AKTYWNOŚĆ KULTURALNO-SPORTOWA
3.    INTEGRACJA SPOŁECZNA I POKOLENIOWA
4.    BUDOWA I POPRAWA WIZERUNKU WSI
5.    OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA
6.    WSPÓŁPRACA

W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:

–  Budowania partnerstw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów i potrzeb społeczności;
–  Uruchomienia inicjatyw gospodarczych (np. spółdzielni socjalnych, banków żywności, banków czasu, przedsiębiorstw społecznych);
–  Wykorzystanie funduszu sołeckiego na inicjatywy społeczności lokalnej;              

–  Edukacji mieszkańców wsi w danej tematyce (przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji w zawodach pozarolniczych, ożywienia rynku pracy);
– Poradnictwa prawno-ekonomicznego dla społeczności lokalnej.

Rozstrzygniecie Konkursu – najpóźniej do 31.12.2019 r.
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, kryteria oceny oraz wszelkie informacje dostępne są pod adresem:

http://podlaskie.ksow.pl/news/entry/14407-olimpiada-aktywnosci-wiejskiej-serdecznie-z.html.

http://podlaskie.ksow.pl/news/entry/14407-olimpiada-aktywnosci-wiejskiej-serdecznie-z.html.