Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

Wąsosz, dnia 06.10.2020r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2020

 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 06 października 2020 r.

Wywieszono dnia 07.10.2020 r. na okres 21 dni, tj. do dnia 29.10.2020 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

                          Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr VI/40/03 Rady Gminy Wąsosz z dnia 8 września 2003r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i uchwały Nr X/64/08 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 marca 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata stanowiącymi własność Gminy Wąsosz, podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat następujące nieruchomości:

Lp.Nr działki, obręb,nr księgi wieczystejPow. działkiOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaWysokość opłat z tytułu dzierżawyTermin wnoszenia opłat
1.110(część)Zalesie LM1G/00019896/8 
Dział III i IV brak wpisów
0,50 ha niezabudowana działka rolna położona w sąsiedztwie gruntów zabudowy zagrodowej dla nieruchomości nie został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, wg operatu ewidencji gruntów R,  79,00 zł.
rocznie(zasada aktualizacji opłat – raz w roku o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów  i usług konsumpcyjnych)
do 31.03. każdego roku.
2.59(część)ŻebryLM1G/00019886/5
 Dział III i IV brak wpisów
0,29 ha niezabudowana działka rolna dla nieruchomości nie został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, wg operatu ewidencji gruntów R, 48,00 zł.
rocznie(zasada aktualizacji opłat – raz w roku o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów   i usług konsumpcyjnych)
do 31.03. każdego roku.
3.36/2(część)
Kędziorowo
LM1G/00024789/3 
Dział III i IV brak wpisów
2,31 ha niezabudowana działka rolna dla nieruchomości nie został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, wg operatu ewidencji gruntów R,2755,00 zł.
rocznie(zasada aktualizacji opłat – raz w roku o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
do 31.03. każdego roku.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz oraz zamieszcza się go na stronie internetowej i BIP urzędu. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana w prasie lokalnej – portal http://e-grajewo.pl/.

   Szczegółowe informacje o działkach, można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, pokój Nr 5 lub pod nr telefonu 86 273-10-01 wew.15.

Sporządziła:

Anna Kowalewska

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie dostawy węgla kamiennego w ilości 80 ton na sezon grzewczy 2020/2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego (kostka) w ilości szacowanej na 55 ton oraz węgla kamiennego typu „ekogroszek” o uziarnieniu 5-25 mm (przeznaczonego do kotła z podajnikiem) w ilości 25 ton, na sezon grzewczym 2020/2021.

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem oraz warunkami atmosferycznymi.

Wymieniona ilość węgla została ustalona w sposób szacunkowy i może ulec zmianie w zależności od  zapotrzebowania. Ewentualne zmiany ilości mogą być zależne od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym

Print This Post