Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz

Zawiadomienie – XXXII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek), o godz. 09:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8 odbędzie się XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz.

Ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wąsosz lub jej jednostkom.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wąsosz w 2024 roku”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Wąsosz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy.

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                      Leszek Nieszała

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W piątek 12 kwietnia w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu obyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP)

Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnejna terenie gminy Wąsosz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pod nazwą:
Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej
na terenie gminy Wąsosz

mająca na celu poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Wąsosz poprzez rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody, przebudowę przepompowni ścieków oraz układu dopływającego ścieków do oczyszczalni, wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zakup niezbędnego wyposażenia do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie – ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie informuje o stwierdzeniu w dniu 11.04.2024 roku siódmego ogniska afrykańskiego pomoru świń w powiecie grajewskim u znalezionego, martwego dzika. Dzik został odnaleziony w okolicach miejscowości Ciemnoszyje. Dane geograficzne siódmego ogniska ASF to: N — 53 031 '17.0” E — 22 032’49.2” Stwarza to zwiększone ryzyko wystąpienia afrykańskiego pomoru Świń w stadach Świń, a zwłaszcza w promieniu 10 km od miejsca znalezienia dzików.