Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu internetowego. Interaktywna aplikacja spisowa dostępna jest na stronie internetowej spis.gov.pl.

Obowiązku spisowego można dopełnić także dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99 i przekazując dane. Dzwoniąc na infolinię respondenci mogą skorzystać także z pomocy konsultantów w samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego, pozyskać informacje o NSP 2021 oraz o rachmistrzach spisowych, w tym potwierdzić ich tożsamość.

NABÓR WNIOSKÓW O GRANT ORAZ O DOTACJĘ NA MONTAŻ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Wójt Gminy Wąsosz ogłasza nabór wniosków o grant na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. „Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz” finansowanego ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2017-2020.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz, w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. . 1530. Wnioski złożone po terminie i w innej formie niż przewiduje to Regulamin  nie będą podlegały ocenie.

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do urzędu). Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, tj. poświadczonych na pierwszej stronie za zgodność z oryginałem, tj. „od strony 1 do strony …” (podać nr ostatniej strony), podpisane oraz parafowane na każdej stronie, trwale spięte (zszyte).

Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji OZE mogą wynieść:

 1. instalacja fotowoltaiczna o mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp;
 2. instalacja solarna:
  • dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 000,00 zł,
  • dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 zł,
  • dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł.

Poziom dofinansowania

Wysokość grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 65 % kosztów kwalifikowanych Inwestycji.

Limity i ograniczenia dla instalacji OZE:

 1. Dopuszczalne jest ubieganie się przez jednego Grantobiorcę o przyznanie grantu na więcej niż jeden rodzaj instalacji OZE (instalacja hybrydowa).
 2. Dopuszcza się montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających się na instalację OZE.
 3. Moc instalacji fotowoltaicznych nie może przekroczyć 5 kWp.
 4. Moc instalacji fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowanie w energię. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 % całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej pobranej z sieci przez Grantobiorcę na potrzeby budynku mieszkalnego w tym samym okresie rozliczeniowym.
 5. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. W celu zagwarantowania objęcia wsparciem wyłącznie instalacji wytwarzającej energię na potrzeby własne, należy zamontować opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz budynku/budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza. Koszty związane z zakupem i montażem urządzeń służących opomiarowaniu będą stanowiły w projekcie wydatek niekwalifikowalny.
 6. Maksymalny termin realizacji zadania i rozliczenia grantu 31 maja 2022 r.

Grantobiorcy nie mogą posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Wąsosz. Grantobiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w budynku wskazanym we wniosku o grant, są wykluczeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej.

Wnioski o grant złożone przez mieszkańców, którzy wcześniej złożyli ankietę w ramach badania zapotrzebowania na instalacje OZE w ramach Projektu w Gminie Wąsosz i zostali ujęci jako potencjalni Grantobiorcy we wniosku o dofinansowanie, będą miały pierwszeństwo przed pozostałymi wnioskami. 
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez Grantobiorców decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wynikiem przeprowadzonej oceny merytorycznej będzie lista podstawowa oraz rezerwowa potencjalnych Grantobiorców. Osoby wpisane na listę rezerwową wezmą udział w Projekcie w przypadku rezygnacji Grantobiorców z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Projekcie.

Po przeprowadzeniu oceny wniosków o grant Gmina sporządzi i opublikuje na swojej stronie internetowej listę inwestycji zakwalifikowanych do realizacji w ramach Projektu zawierającą: imię i nazwisko Grantobiorcy oraz rodzaj i moc/wielkość instalacji OZE.

Wnioskujący o granty mogą ubiegać się również o przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy Wąsosz, tj. DOTACJI NA ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI OZE,  odpowiednio w wysokości:

 1. dla ogniw fotowoltaicznych – 10% kosztów kwalifikowanych,
 2. dla kolektorów słonecznych – 15 % kosztów kwalifikowanych.

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ
Z  REGULAMINAMI  PRZYZNAWANIA GRANTU  I  DOTACJI
ORAZ POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI:


 1. Załączniki dotyczące przyznania grantów:

Zarządzenie Wójta Gminy Wąsosz nr-211/2021.pdf

 1. Załączniki dotyczące przyznania dotacji ze środków budżetu Gminy Wąsosz:

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Ołdakowski

Wąsosz, 3 sierpnia 2021 r.

Kampania informacyjna dla pracowników sezonowych w UE

15 czerwca 2021 r. Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.

Kampania – prowadzona przez Europejski Urząd ds. Pracy wraz z Komisją Europejską, Europejską platformą do walki z pracą nierejestrowaną, siecią EURES, krajami UE i partnerami społecznymi – będzie trwała od czerwca do października 2021 r.

Print This Post