Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO DZIERŻAWCY

  • Zalesie część działki Nr 110
Lp.  obręb, nr działkinr księgi wieczystejPow. działki (ha)Opis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaInformacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie; termin zagospodarowania      Okres dzierżawyWysokość opłat z tytułu dzierżawy      Termin wnoszenia opłat
                1.Zalesie  część działki 
Nr 110
LM1G/00019896/8 Dział III i IV brak wpisów0,25              Grunty rolne niezabudowane, położone
w sąsiedztwie gruntów zabudowy zagrodowej
i SUW
  Dla nieruchomości nie został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego,  nie wydawano decyzji
o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu lub decyzji  o lokalizacji celu publicznego; wg operatu ewidencji gruntów działka oznaczona jako
RV i RVI  
          Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym; ciągłość zagospodarowania                  3 lata73,75 zł rocznie (zasada aktualizacji opłat raz w roku o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych)              Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu od dnia 9.11.2023 r. do 30.11.2023 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz, na tablicy ogłoszeń sołectwa Zalesie oraz zamieszcza się go  na stronie internetowej i stronie BIP urzędu.

Informacja o zamieszczeniu  wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsosz,
Plac Rzędziana 8, pokój Nr 14 lub pod nr telefonu 86 273-10-01 wew.18.

wykaz nieruchomości.pdf

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO DZIERŻAWCY

  • Bagienice działka Nr 91/2
Lp.  obręb, nr działkinr księgi wieczystejPow. działki (ha)Opis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaInformacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie; termin zagospodarowania      Okres dzierżawyWysokość opłat z tytułu dzierżawy      Termin wnoszenia opłat
                1.Bagienice  działka 
Nr 91/2
LM1G/00019887/2 Dział III i IV brak wpisów0,5198              Grunty rolne niezabudowane, położone
w sąsiedztwie gruntów zabudowy zagrodowej

  Dla nieruchomości nie został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego,  nie wydawano decyzji
o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu lub decyzji  o lokalizacji celu publicznego; wg operatu ewidencji gruntów działka oznaczona jako
N – nieużytek  
          Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym; ciągłość zagospodarowania                  3 lata153,56 zł rocznie (zasada aktualizacji opłat raz w roku o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych)              Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu od dnia 9.11.2023 r. do 30.11.2023 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz, na tablicy ogłoszeń sołectwa Bagienice oraz zamieszcza się go  na stronie internetowej i stronie BIP urzędu.

Informacja o zamieszczeniu  wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsosz,
Plac Rzędziana 8, pokój Nr 14 lub pod nr telefonu 86 273-10-01 wew.18.

wykaz nieruchomości.pdf

Szkoła Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza wszystkich chętnych  do Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS). To cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców gmin i miast, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Zgłoszenia do 3 grudnia.

Co oferujemy?

  • Nauczanie online – kurs oraz webinaria, 3 szkolenia stacjonarne z zakresu praw człowieka, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców.
  • Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą podobne działania.
  • Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły);
  • Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Kto może wziąć udział w szkoleniach?

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałaby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy pod adresem: siecobywatelska.pl/sis

Na zgłoszenia czekamy do 3 grudnia 2023 r.

Szkoła realizowana jest przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

WÓJT GMINY WĄSOSZ OGŁASZA przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały: „Programu współpracy Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Na podstawie Uchwały Nr XXVII/183/10 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wąsosz zaprasza do zgłaszania opinii do załączonego projektu „Programu współpracy Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Print This Post