Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Nabór na stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

Nabór na stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

Ruszyła I edycja „Podlaskiego programu wsparcia stypendialnego uczniów/uczennic szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne”. Do zdobycia jest kwota 6 tysięcy złotych. Kwota w 2024 roku przeznaczona na pomoc dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół z obszaru województwo podlaskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 roku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Program skierowany jest do uczniów spełniających łącznie następujące kryteria obowiązkowe:

1. W roku szkolnym, w którym jest przyznawane stypendium (tj. 2023/2024) są uczniami/uczennicami następujących szkół z obszaru województwa podlaskiego:

 • klas V-VIII szkół podstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)
 • klas I-IV liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)
 • klas V-VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
 • klas I-IV ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia
 • klas I-V liceów sztuk plastycznych
 • klas II-IX ogólnokształcących szkół baletowych

2. W roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania stypendium (tj. 2023 roku) znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie na podstawie progów określonych w „Regulaminie przyznawania stypendiów”, tj. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 2.022 zł/miesiąc; w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 2.292 zł/miesiąc.

Dodatkowo w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznawania stypendium (tj. 2022/2023) spełnili przynajmniej jedno z poniższych kryteriów szczegółowego uzdolnienia:

1. uzyskali średnią ocen:

 • szkoła podstawowa – 4,75
 • liceum ogólnokształcące – 4,5

2. Posiadają tytuł finalisty bądź laureata konkursu, olimpiady szczebla co najmniej wojewódzkiego na poziomie uczestnictwa w zawodach III stopnia olimpiad/konkursów, organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036), zgodnie z Wykazem olimpiad, konkursów stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku w zakresie szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczennica oraz osiągnięć osoby ubiegającej się o stypendium, potwierdza dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium.

Wnioski (uzupełnione komputerowo bądź drukowanymi literami) wraz z następującymi dokumentami:

 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa za rok szkolny 2022/2023;
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2022/2023;
 • dokumenty potwierdzające dochody:
  • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o uzyskanych dochodach netto za rok 2023;
  • zaświadczenie z ZUS o wysokości składki zdrowotnej opłaconej za 2023 r.;
  • zaświadczenie z urzędu gminy/miasta o wielkości gospodarstwa rolnego (ilość hektarów przeliczeniowych) na dzień 31.12.2023 roku;
  • inne dokumenty niezbędne do ustalenie dochodu rodziny uczennicy/ucznia w przeliczeniu na osobę, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z póź. zm.);
 • orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (jeśli dotyczy);
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia Karty Dużej Rodziny bądź dokument poświadczający , że spełnia warunki posiadania Karty (jeśli dotyczy);
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego wychowywanie uczennicy/ucznia przez jednego rodzica bądź opiekuna prawnego (jeśli dotyczy);
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego przebywanie w systemie pieczy zastępczej uczennicy/ucznia lub sieroctwo;

należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku bądź przesłać pocztą na adres:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
15–888 Białystok

Formularz wniosku o przyznanie stypendium, Wykaz olimpiad, konkursów oraz Regulamin przyznawania stypendium w załączeniu.  

Stypendia przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr LVIII/889/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów w ramach przedsięwzięcia priorytetowego ,,Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego tel. (85) 66 54 596, (85) 66 54 535 lub (85) 66 54 187.

plakat-1200x1200px-1.png