Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąsosz

Wąsosz, 12 września 2023 r.

OGŁOSZENIE

o podjęciu w gminie Przytuły uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Przytuły uchwały nr XXXVI/243/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Gardoty, Mroczki, Wilamowo, w gminie Przytuły.

W rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.) gmina Wąsosz stanowi gminę pobliską dla planowanej inwestycji.

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Przytuły z dnia 8 września 2023 roku osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w terminie 21 dni od daty ukazania się przedmiotowego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

Wójt Gminy Przytuły poinformował również, że zgodnie z rt.. 6e ust. 1 pkt 1 ustawyz dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.), w dniu 26 września o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna nad możliwymi do ujęcia w planie rozwiązaniami.

Dyskusja odbędzie się zarówno w formie spotkania bezpośredniego, tj. w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły,jak i w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. w formie online za pomocą platformy Microsoft Teams. Informację o łączu do dyskusji online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu dyskusji, na stronie BIP (w zakładce Strona główna, Konsultacje Społeczne), pod adresem: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/index.php?k=252.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego można składać w terminie do 21 dni od dnia ukazania się przedmiotowego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły,
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl.

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Przytuły.

   Wójt Gminy Wąsosz

 (-) Czesław Ołdakowski

Obwieszczenie

1.Ogloszenie_Wilamowo_EW_i_Bagienice-Doliwy_Gardoty_EW_ZBIORCZE_art6A

2a.-Zalacznik-graficzny

Uchwala-XXXVI.244.2023-Wilamowo-Gardoty-Mroczki