Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i § 3, § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

WÓJT GMINY WĄSOSZ

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąsosz, położonej w obrębie geodezyjnym Kędziorowo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 218/4 o powierzchni 0,0422 ha.

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:

 1. Rodzaj nieruchomości: gruntowa rolna niezabudowana.
 2. Położenie: obręb Kędziorowo, gmina Wąsosz.
 3. Oznaczenie geodezyjne: działka o numerze 218/4 o powierzchni 0,0422 ha.    
 4. Oznaczenie w KW: dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi księgę wieczystą pod numerem LM1G/00018341/6. Dział III i IV księgi nie zawiera wpisów.
 5. Opis nieruchomości i sposób zagospodarowania: działka połażona w strefie upraw polowych, bezpośrednio przylega do strefy zabudowy wsi. W operacie ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest jako grunty orne w klasie bonitacyjnej IVb oraz pastwiska trwałe w klasie IV. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta. Położona bezpośrednio przy drodze powiatowej o nawierzchni bitumicznej.
 6. Przeznaczenie w planie miejscowym: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsosz zatwierdzonym uchwałą Nr XX/130/02 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 marca 2002 r. ze zmianami – działka położona jest w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
 7. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 1. Cena wywoławcza: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100)
 2. Termin przetargu i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się 2 czerwca 2022 r. (czwartek), godz. 1000 w sali ślubów Urzędu Gminy Wąsosz – Plac Rzędziana 8.
 3. Termin wpłaty wadium: wadium w kwocie 800,00 zł należy wpłacićdo dnia  27 maja 2022 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę zaksięgowania pieniędzy na koncie sprzedającego.
 4.  Nabywca ponosi koszty ustalenia granic, zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.

Informacje dodatkowe:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Urzędu Gminy Wąsosz Nr43 8768 0003 2605 5215 2000 0010 w wyznaczonym terminie oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy dopisać: „Wadium – przetarg na zbycie działki nr 218/4 w Kędziorowie”. Uczestnicy proszeni są w dniu przetargu o przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium.
 2. Podmioty podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS, wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy natomiast spółki – umowę spółki.
 3. W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 4. W przypadku małżonków, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z podpisem. Jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego, małżonek uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej lub oświadczenie w formie pisemnej dotyczące zamiaru nabycia nieruchomości za środki pochodzące z majątku osobistego.
 5. Wymagane jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz.2213 t. j.) oraz o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęcie bez zastrzeżeń.
 6. Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz.2278).
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 9. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 10.  Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
 11.  Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wąsosz Nr 71 8768 0003 2605 5101 2000 0010, nie później niż dodnia zawarcia umowy notarialnej.
 12.  Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.).

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.

 1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wąsosz.
 2.  Wójt Gminy Wąsosz może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
 3.  W przypadku wniesienia skargi Wójt Gminy Wąsosz wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 4. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Wójt Gminy Wąsosz poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

            Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w pokoju Nr 10 Urzędu Gminy Wąsosz (codziennie w godz. 7 30 – 15 30) lub pod nr telefonu 86 273 – 10-01 w. 18.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąsosz, na tablicy sołectwa wsi Kędziorowo, na stronie internetowej: www.gminawasosz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip-ugwasosz.wrotapodlasia.pl/.

Czesław Ołdakowski

Wójt Gminy Wąsosz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Wąsosz dla osoby fizycznej w przypadku zbierania danych osobowych jej dotyczących bezpośrednio od tej osoby.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej rozporządzeniem Wójt Gminy Wąsosz informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Wąsosz jest Wójt Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8; tel. 86 273-10-01, e-mail: wojt@gminawasosz.pl;

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wąsosz mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@gminawasosz.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej listownie pod adresem: Urząd Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8 19-222 Wąsosz; tel. 86 273-10-01 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przetargowej związanej ze sprzedażą nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu/celach, o których mowa w pkt. 3, mogą być one przekazywane:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • podmiotom, które na podstawie umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w celu świadczenia usług (informatycznych, telefonicznych, pocztowych, zdrowotnych, archiwizacyjnych itp.) na rzecz Gminy Wąsosz lub Urzędu Gminy Wąsosz.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia lub inne przepisy prawa;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.