Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Ogłoszenie Wójta Gminy Wąsosz

Ogłoszenie Wójta Gminy Wąsosz

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Wójt Gminy Wąsosz zaprasza podmioty zainteresowane (właścicieli zabytków), do składania wniosków celem zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 98% wartości zadania inwestycyjnego. Przedmiotem wniosku mogą być prace przy zabytkach posiadających wpis do ewidencji zabytków. Zasadne jest aby na planowane do wykonania prace przygotowana była dokumentacja niezbędna do ich realizacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wąsosz (pokój Nr 6) lub przesłać drogą pocztową na adres urzędu – Urząd Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz w terminie do dnia 27 stycznia 2023 r. do godz. 15 30.

 O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku lub jego wpływu do Urzędu.

Wszelkie informacje odnośnie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków można uzyskać na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:

  1. Nazwę i adres Wnioskodawcy,
  2. Nazwę zadania inwestycyjnego,
  3. Opis planowanej inwestycji (max. 2500 znaków),
  4. Przewidywany okres inwestycji,
  5. Przewidywaną wartość inwestycji,
  6. Deklarowany poziom wkładu własnego Wnioskodawcy.

Wójt Gminy Wąsosz

           (-) Czesław Ołdakowski

Print This Post