Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Raport o stanie Gminy Wąsosz za rok 2022

Raport o stanie Gminy Wąsosz za rok 2022

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w terminie do dnia 31 maja 2023 r. Wójt Gminy Wąsosz przedstawia Radzie Gminy Wąsosz Raport o stanie Gminy Wąsosz za rok 2022.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Wąsosz zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Wąsosz, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy”.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.


Termin sesji Rady Gminy Wąsosz, na której przedstawiony będzie Raport o stanie Gminy Wąsosz za rok 2022, podany będzie do wiadomości mieszkańców niezwłocznie po jego ustaleniu.

                                                                                     Wójt Gminy Wąsosz

 Czesław Ołdakowski

Do pobrania:

Raport o Stanie Gminy Wąsosz – 2022.pdf

zgloszenie_mieszkanca.pdf

Raport-o-Stanie-Gminy-Wasosz-2022