Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Wykaz nieruchomości mienia gminnego Gminy Wąsosz przeznaczonego do zbycia w drodze zamiany

Wykaz nieruchomości mienia gminnego Gminy Wąsosz przeznaczonego do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.), Wójt Gminy Wąsosz podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Wąsosz została przeznaczona do zbycia następująca nieruchomość:

Oznaczenie nieruchomości: obręb Żebry, gmina Wąsosz. Nieruchomość objęta księgą wieczystą prowadzoną przez IV Wydział Sądu Rejonowego w Grajewie – LM1G/00019886/5, oznaczona jako działki nr 59/2 o pow. 4735 m2, powstała z podziału działki Nr 59. Dział III i IV w/w księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

  1. Oznaczenie nieruchomości: obręb Żebry, gmina Wąsosz. Nieruchomość objęta księgą wieczystą prowadzoną przez IV Wydział Sądu Rejonowego w Grajewie – LM1G/00019886/5, oznaczona jako działki nr 59/2 o pow. 4735 m2, powstała z podziału działki Nr 59. Dział III i IV w/w księgi wieczystej nie zawiera wpisów.
  2. Opis nieruchomości: grunty przeznaczone do zamiany stanowią zwartą parcelę w kształcie prostokąta. Działka rolna niezabudowana położona w otoczeniu terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej i w pobliżu strefy zabudowy zagrodowej wsi. Działka sąsiaduje z placem gminnego, na którym znajduje remiza strażacka. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp możliwy po gruntach przyległych. Na działce Nr 59/2  brak jest elementów infrastruktury uzbrojenia trenu.
  3. Przeznaczenie w planie miejscowym: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsosz zatwierdzonym uchwałą Nr XX/130/02 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 marca 2002 r. ze zmianami – grunty położone są w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
  4. Cena nieruchomości: zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego cena brutto 23 533,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści trzy).
  5. Informacje o przeznaczeniu do zbycia: nieruchomość zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w wyniku której Gmina Wąsosz uzyska tytuł własności do działek oznaczonych Nr 55/1 i Nr 56/1  położonych w Żebrach. Zamiana gruntów niezbędna jest do realizacji celu publicznego jakim jest poprawa zagospodarowania nieruchomości, na której znajduje się siedziba jednostki ochotniczej straży pożarnej.
  6. Termin zagospodarowania: nie dotyczy.
  7. Pierwszeństwo nabycia:  zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów;
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo mogą składać wniosek do Urzędu Gminy Wąsosz o jej nabycie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2023 r.

Nie złożenie wniosku przez osoby uprawnione w podanym wyżej terminie traktowane będzie jako odstąpienie od nabycia.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w dniach 10 – 31 sierpnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wąsosz i na tablicy sołectwa Żebry, zamieszcza się go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, pokój Nr 14 lub numerem telefonu 86 273-10-01 w. 18.