Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO GMINY WĄSOSZ – przeznaczonego do zbycia w drodze zamiany

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO GMINY WĄSOSZ – przeznaczonego do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), Wójt Gminy Wąsosz podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Wąsosz zostaje przeznaczona do zbycia w drodze zamiany następująca nieruchomość:

Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Kudłaczewo, gmina Wąsosz objęta księgą wieczystą LM1G/00019895/1, oznaczona jako działka Nr 33/6 o pow. 0,0162 ha. Działy: I SP, III i IV w/w księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

 1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Kudłaczewo, gmina Wąsosz objęta księgą wieczystą LM1G/00019895/1, oznaczona jako działka Nr 33/6 o pow. 0,0162 ha. Działy: I SP, III i IV w/w księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
 2.  Opis nieruchomości: działka rolna niezabudowana, położona w strefie zabudowy zagrodowej wsi.
  W operacie ewidencji gruntów i budynków grunty sklasyfikowane jako RV i B-RV. Działka
  w kształcie wąskiego prostokąta o szerokości 2,5 m.
 3. Przeznaczenie w planie miejscowym: działka położona jest na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsosz zatwierdzonym uchwałą Nr XX/130/02 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 marca 2002 r. ze zmianami – grunty położone są w strefie zabudowy zagrodowej wsi.
 4. Cena nieruchomości: zgodnie z operatem szacunkowym wartość rynkowa nieruchomości wynosi 2 424,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery). Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nieruchomość zwolniona z podatku VAT.
 5. Informacje o przeznaczeniu do zbycia: nieruchomość zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym,
  w drodze zamiany – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zamian  za działkę oznaczoną Nr 33/4 o pow. 0,0162 ha stanowiącej własność osoby fizycznej. Celem zamiany gruntów jest poprawa zagospodarowania nieruchomości przyległych do gruntów będących przedmiotem zamiany.
 6. Termin zagospodarowania: nie dotyczy.
 7. Pierwszeństwo nabycia:  zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: -przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów; – jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia opisanej wyżej nieruchomości mogą składać wniosek do Urzędu Gminy Wąsosz o jej nabycie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2023 r.

Nie złożenie wniosku przez osoby uprawnione w powołanym wyżej terminie traktowane będzie jako odstąpienie od nabycia, a przedmiotowa działka zostanie zbyta.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz do 30 marca 2023 r. oraz zamieszcza się go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu. Ponadto informację
o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8 lub numerem telefonu 86 273-10-01.

Wójt Gminy Wąsosz

           (-) Czesław Ołdakowski