Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Wykaz nieruchomości mienia gminnego Gminy Wąsosz przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Wykaz nieruchomości mienia gminnego Gminy Wąsosz przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Wójt Gminy Wąsosz podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Wąsosz została przeznaczona do zbycia następująca nieruchomość:

 1. Oznaczenie nieruchomości: obręb Zalesie, działka nr 110/1, o powierzchni 0,0422 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi księgę wieczystą pod numerem LM1G/00019896/8. Dział I, III i IV księgi nie zawiera wpisów.
 2. Opis nieruchomości: działka w operacie ewidencji gruntów i budynków jest sklasyfikowana jako użytki rolne (B-PsV i RV), położona jest w otoczeniu gruntów rolnych, zabudowy zagrodowej oraz gminnej stacji uzdatniania wody. Działka w kształcie wąskiego prostokąta, przebiega przez nią sieć elektroenergetyczna i wodociągowa. Przylega bezpośrednio do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej.
 3. Przeznaczenie w planie miejscowym: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsosz zatwierdzonym uchwałą Nr XX/130/02 Rady Gminy Wąsosz  z dnia 27 marca 2002 r. ze zmianami – działka położona jest w strefie zabudowy zagrodowej wsi.
 4. Cena nieruchomości zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego cena wynosi netto: 5 642,00 zł(słownie: pięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa 00/100).
 5. Informacje o formie zbycia: nieruchomość zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym, gdyż zbycie nastąpi w drodze zamiany, w wyniku której Gmina Wąsosz w zamian za działkę Nr 110/1 uzyska tytuł własności do działek oznaczonych nr 89/1, 90/1 i 91/1 stanowiących własność osoby fizycznej. Zasadność pozyskania gruntów wynika z konieczności uregulowania stanu prawnego pasa drogowego.
 6. Termin zagospodarowania: nie dotyczy.
 7. Pierwszeństwo nabycia:  zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
 8. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów;
 9. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo mogą składać wniosek do Urzędu Gminy Wąsosz o jej nabycie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.

Nie złożenie wniosku przez osoby uprawnione w powołanym wyżej terminie traktowane będzie jako odstąpienie od nabycia, a przedmiotowa działka zostanie zbyta.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz
w dniach od 18 listopada 2021 r.  do 9 grudnia 2021 r. oraz zamieszcza się go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, pokój Nr 10 lub numerem telefonu 86 273-10-01 w. 18.

Wójt Gminy Wąsosz

    Czesław Ołdakowski