Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO DZIERŻAWCY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO DZIERŻAWCY

  • Bagienice działka Nr 91/2
Lp.  obręb, nr działkinr księgi wieczystejPow. działki (ha)Opis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaInformacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie; termin zagospodarowania      Okres dzierżawyWysokość opłat z tytułu dzierżawy      Termin wnoszenia opłat
                1.Bagienice  działka 
Nr 91/2
LM1G/00019887/2 Dział III i IV brak wpisów0,5198              Grunty rolne niezabudowane, położone
w sąsiedztwie gruntów zabudowy zagrodowej

  Dla nieruchomości nie został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego,  nie wydawano decyzji
o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu lub decyzji  o lokalizacji celu publicznego; wg operatu ewidencji gruntów działka oznaczona jako
N – nieużytek  
          Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym; ciągłość zagospodarowania                  3 lata153,56 zł rocznie (zasada aktualizacji opłat raz w roku o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych)              Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu od dnia 9.11.2023 r. do 30.11.2023 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz, na tablicy ogłoszeń sołectwa Bagienice oraz zamieszcza się go  na stronie internetowej i stronie BIP urzędu.

Informacja o zamieszczeniu  wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsosz,
Plac Rzędziana 8, pokój Nr 14 lub pod nr telefonu 86 273-10-01 wew.18.

wykaz nieruchomości.pdf