Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

WÓJT GMINY WĄSOSZ OGŁASZA przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały: „Programu współpracy Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Na podstawie Uchwały Nr XXVII/183/10 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wąsosz zaprasza do zgłaszania opinii do załączonego projektu „Programu współpracy Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

            Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących zamieszczonego w załączeniu do ogłoszenia projektu wyżej wymienionej uchwały.

Termin konsultacji: od 7 listopada 2023 roku do 21 listopada 2023 roku.


Zasięg terytorialny: Gmina Wąsosz (organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Gminy Wąsosz).

Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały należy przekazywać na załączonym formularzu lub w inny sposób z jednoczesnym uwzględnieniem danych, które zawiera właściwy formularz.

  1. Drogą elektroniczną na adres: wojt@gminawasosz.pl
  2. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz.
  3. Osobiście w godzinach pracy urzędu to jest od godz. 7 30do godz. 15 30   Nr 14.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po dniu 21 listopada 2023 roku, jak również niepodpisane – nie będą uwzględniane.


                                                                                                                      Wójt Gminy Wąsosz


                                                                                                                                (-) Czesław Ołdakowski

Wąsosz, 30 października 2023 r.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Formularz opinii, uwag i propozycji.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.”