Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Zawiadomienie – XXII Sesja Rady Gminy Wąsosz

Zawiadomienie – XXII Sesja Rady Gminy Wąsosz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079), zawiadamiam, że w dniu 14 września (środa), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu, ul. Piaskowa 1 odbędzie się XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz.

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał przekazuję w załączeniu.

Ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXI Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za pierwsze półrocze 2022 r.
 6. Analiza stanu realizacji zadań oświatowych na terenie gminy za poprzedni rok szkolny.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia średniej ceny paliwa na terenie Gminy Wąsosz.   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsosz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Wąsosz prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1813B w km 10+840÷10+930.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad polityki czynszowej oraz zasad wynajmowania lokali na lata 2022-2027.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w 2022 roku z budżetu Gminy Wąsosz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.

                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszała


Projekty uchwał:

Zawiadomienie XXII Sesja Rady Gminy Wąsosz.pdf

średnia cena paliwa 2022.pdf

pensum 2022.pdf

petycja.pdf

zarządzanie drogą powiatową.pdf

zmiana wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.pdf

zmiana dotacji – szpital.pdf

dotacja ZOL 2022.pdf

Zawiadomienie-XXII-Sesja-Rady-Gminy-Wasosz

Print This Post