Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Zawiadomienie – XXIII Sesja Rady Gminy Wąsosz

Zawiadomienie – XXIII Sesja Rady Gminy Wąsosz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561), zawiadamiam, że w dniu 7 listopada 2022 r. (poniedziałek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu, ul. Piaskowa 1 odbędzie się XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz.

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał przekazuję w załączeniu.

Ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Przedstawienie wyników analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2021 rok przez radnych i pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wąsosz.
 6. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.
 7. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsosz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

                         Leszek Nieszała

Otrzymują do wiadomości:

 1. Sołtysi z terenu Gminy Wąsosz.
 2. Pan Leszek Czyżewski – Radny Powiatu Grajewskiego.
 3. Pan Tomasz Krukowski – Radny Powiatu Grajewskiego.

Projekty uchwał:

Zawiadomienie XXIII sesja Rady Gminy Wąsosz.pdf

program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2023.pdf

pokrycie kosztów gospodarowania odpadami.pdf

podatek od nieruchomości 2023.pdf

zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf

Zawiadomienie-XXIII-sesja-Rady-Gminy-Wasosz

Print This Post