Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Zawiadomienie – XXVIII Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie – XXVIII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), zawiadamiam, że w dniu 26 października 2023 r. (czwartek), o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8 odbędzie się XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz.

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał przekazuję w załączeniu.

Ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXVII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Przedstawienie wyników analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2022 rok przez radnych i pracowników Urzędu Gminy Wąsosz.
 6. Analiza stanu realizacji zadań oświatowych na terenie gminy za poprzedni rok szkolny.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie miejscowości Wąsosz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wąsosz.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wąsosz na lata 2024 – 2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2024 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wąsosz.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania  nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsosz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Wąsosz dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszała

Zawiadomienie-XXVIII

Projekty:

1. stawki za odbieranie odpadów.pdf

2. przedłużenie dzierżawy.pdf

3. Tryb i sposób powoływania członków ZI.pdf

4. program wspierania rodziny 2024.pdf

5. program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf

6. regulamin wynagradzania nauczycieli.pdf

7. dotacja – parafia.pdf

8. zmiana dotacji wtz.pdf