Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Zawiadomienie – XXX Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie – XXX Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2023 r. (środa), o godz. 09:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8 odbędzie się XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz.

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał przekazuję w załączeniu.

Ustalam następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wąsosz w gminie Wąsosz.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na rok 2024. 

a) przedstawienie projektu budżetu,

b) opinia Komisji Gospodarczej w sprawie projektu budżetu,

c) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

e) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na rok 2024.

     8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2024-2031.

     9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

   10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.

   11. Zapytania i wolne wnioski.

   12. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy.

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

       Leszek Nieszała

Otrzymują do wiadomości:

  1. Sołtysi z terenu Gminy Wąsosz.
  2. Pan Leszek Czyżewski – Radny Powiatu Grajewskiego.
  3. Pan Tomasz Krukowski – Radny Powiatu Grajewskiego.
Zawiadomienie-XXX-sesja

Projekty: