Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Zawiadomienie – XXXI Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie – XXXI Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), zawiadamiam, że w dniu 7 marca 2024 r. (czwartek), o godz. 09:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8 odbędzie się XXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz.

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał przekazuję w załączeniu.

Ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXX Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja o stanie przestrzegania prawa na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Grajewie.
 6. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsoszu.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok dla Gminy Wąsosz.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej za 2023 r.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2023 oraz potrzeby związane z realizacją zadań w Gminie Wąsosz.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej za 2023 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023 w zakresie zadań własnych i zleconych.
 13. Sprawozdanie z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wąsosz.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2023 Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy Wąsosz z wykonania uchwały Nr VI/40/03 Rady Gminy Wąsosz z dnia 8 września 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, uchwały Nr X/64/08 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsosz za 2023 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wąsosz w 2024 roku”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wąsosz za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Wąsosz dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Wąsosz na 2024 r. pomocy rzeczowej miastu Równe w Ukrainie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.
 25. Zapytania i wolne wnioski.
 26. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy.

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

       Leszek Nieszała

Otrzymują do wiadomości:

 1. Sołtysi z terenu Gminy Wąsosz.
 2. Pan Leszek Czyżewski – Radny Powiatu Grajewskiego.
 3. Pan Tomasz Krukowski – Radny Powiatu Grajewskiego.

Projekty:

dotacja – prace konserwacyjne.pdf

ekwiwalent OSP – 2024.pdf

fundusz sołecki 2025.pdf

pomoc rzeczowa ukrainie.pdf

program opieki nad zwierzętami 2024.pdf

usługi opiekuńcze i sąsiedzkie 2024.pdf