Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Zawiadomienie – XXXII Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie – XXXII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek), o godz. 09:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8 odbędzie się XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz.

Ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wąsosz lub jej jednostkom.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wąsosz w 2024 roku”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Wąsosz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy.

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                      Leszek Nieszała

Otrzymują do wiadomości:

 1. Sołtysi z terenu Gminy Wąsosz.
 2. Pan Leszek Czyżewski
 3. Pan Tomasz Krukowski

Projekty:

Zawiadomienie-XXXII-sesja-Rady-Gminy