Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > I przetarg ustny ograniczony

I przetarg ustny ograniczony

WÓJT GMINY WĄSOSZ

OGŁASZA

I przetarg ustny ograniczony

na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej

stanowiącej własność Gminy Wąsosz na okres 3 lat.

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca działkę Nr 424/4 o powierzchni 3,8817 ha, opisana w księdze wieczystej LM1G/00041246/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grajewie.
 2. Dla części działki zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400k Ełk – Łomża na terenie gminy Wąsosz (Uchwała Nr XXI/129/2013 Rady Gminy Wąsosz z 13 maja 2013 r.) przeznaczenie gruntu określone zostało jako grunty orne. Według operatu ewidencji gruntów działka oznaczona jako RVI – 1,9177 ha, RV – 1,1322 ha, RIVb – 0,7605 ha i ŁV – 0,0713 ha. Dział III zawiera wpis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego – służebność przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetyczne S.A. Dział IV księgi nie zawiera wpisów. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 3. Przetarg ogranicza się do rolników indywidualnych mieszkających i posiadających gospodarstwo rolne na terenie gminy Wąsosz i spełniających warunki wynikające z niniejszego ogłoszenia.
 4. Wywoławcza stawka roczna czynszu wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100)
  i podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 5. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści 00/100).
 6. Czynsz dzierżawny płatny będzie corocznie, jednorazowo z góry w terminie do 31 marca każdego roku. Z dniem 1 stycznia każdego następnego roku czynsz dzierżawny wzrastać będzie o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmowany do ustalenia budżetu. Oprócz czynszu dzierżawca będzie uiszczał opłaty dodatkowe związane z użytkowaniem gruntów, w tym podatek od nieruchomości.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy Wąsosz – sala Nr 1 (sala konferencyjna).
 8. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wąsosz Nr 43 8768 0003 2605 5215 2000 0010 BS Szczuczyn O/Wąsosz wadium w pieniądzu w wysokości 300,00 zł w terminie do dnia 19 grudnia 2022 r. włącznie.
  W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg na dzierżawę działki 424/4 Wąsosz”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wąsosz.

 1. Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać: dowód osobisty lub paszport oraz dokumenty wskazane w pkt 13 ogłoszenia. W przypadku działania przez pełnomocnika, osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać pełnomocnictwo lub inne dokumenty wskazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu poświadczone notarialnie.
 2. Wadium zwrócone zostanie niezwłocznie (nie później niż 3 dni) od daty rozstrzygnięcia przetargu, po jego odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika przetargu – z zastrzeżeniem ust. 11.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat wynikających z zawartej umowy. W przypadku uchylenia się strony, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Wójt Gminy Wąsosz może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg bez podania przyczyny, informując o tym fakcie niezwłocznie w formie takiej samej jak przewidziano dla ogłoszenia przetargu.
 5. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, Wąsosz pokój Nr 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym – działka Nr 424/4 Wąsosz”.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

1) zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym – załącznik Nr 1;

2) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik Nr 2;

3) oświadczenie o stałym zameldowaniu na pobyt stały i prowadzeniu gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha) na terenie gminy Wąsosz – załącznik Nr 3;

4) oświadczenie o znajomości położenia i stanu nieruchomości – załącznik Nr 4;

5) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu – załącznik nr 5;

Wzory w/w druków dostępne są na stronie internetowej www.gminawasosz.pl oraz w pokoju Nr 10 Urzędu Gminy Wąsosz.

6) potwierdzenie wniesienia wadium;

7) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez małżonka przystępującego do przetargu;

8) osoby prawne – pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu;

9) w przypadku osób prawnych prowadzących rolniczą działalność gospodarczą:

– aktualny wypis z właściwego Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu, zgodę organów statutowych na dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– podmioty inne niż osoby fizyczne w dniu przetargu powinny być reprezentowane przez wszystkie osoby wskazane w umowie, akcie założycielskim lub odpisie z rejestru jako uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu tego podmiotu albo przez pełnomocnika ustanowionych przez te osoby.

 1. Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r, o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461 z późn. zm.) zastrzega się, że jest to przetarg ograniczony dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć swoje gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie (co najmniej 5 lat), w której położona jest nieruchomość będąca przedmiotem przetargu.
 2. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąsosz w dniu 23 grudnia 2022 r. do godz. 12 00.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 5. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wąsosz. Wójt Gminy Wąsosz może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Wójt Gminy Wąsosz wstrzymuje czynności związane z dzierżawą nieruchomości.
 6. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych
  z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Wójt Gminy Wąsosz poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości.
 7. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na okres co najmniej 30 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz, sołectwa Wąsosz I i Wąsosz II oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsosz i Biuletynie Informacji Publicznej.
 8. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz oraz na stronach internetowych Urzędu.
 9. O terminie zawarcia umowy dzierżawy, wygrywający przetarg zostanie zawiadomiony pisemnie. Przekazanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Wszelkie informacje w sprawie niniejszego ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu 86 273-10-01 wew. 18 lub osobiście w siedzibie Urzędu.

   

Wójt Gminy Wąsosz

 Czesław Ołdakowski

Wąsosz, 21 listopada 2022 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Wąsosz dla osoby fizycznej w przypadku zbierania danych osobowych jej dotyczących bezpośrednio od tej osoby.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej rozporządzeniem Wójt Gminy Wąsosz informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Wąsosz jest Wójt Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8; tel. 86 273-10-01, e-mail: wojt@gminawasosz.pl;

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wąsosz mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@gminawasosz.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej listownie pod adresem: Urząd Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8 19-222 Wąsosz; tel. 86 273-10-01 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przetargowej związanej ze sprzedażą nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu/celach, o których mowa w pkt. 3, mogą być one przekazywane:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • podmiotom, które na podstawie umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w celu świadczenia usług (informatycznych, telefonicznych, pocztowych, zdrowotnych, archiwizacyjnych itp.) na rzecz Gminy Wąsosz lub Urzędu Gminy Wąsosz.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia lub inne przepisy prawa;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

Załączniki:

Zarzadzenie-Nr-322B2022-Wojta-Gminy-Wasosz-z-dnia-12-wrzesnia-2022-r