Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Obwieszczenie Wójta Gminy Wąsosz

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąsosz

Wąsosz, 8 stycznia 2024 r.

Wójt Gminy Wąsosz

OBWIESZCZENIE

               Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 724 z późn. zm.) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Szczuczynie Uchwały nr 361/LXVIII/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczuczyn dla lokalizacji urządzeń instalacji wykorzystujących OZE – farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

Uchwała wraz z załącznikami graficznymi obejmującymi tereny wskazane do sporządzenia planu dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie (pokój nr 5) oraz na stronie: http://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl w zakładce: akty prawne/uchwały/Uchwały Rady Miejskiej Kadencja 2018-2023.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego, w formie papierowej lub elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@szczuczyn.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /umszczuczyn/SkrytkaESP . Wniosek należy złożyć na formularzu określonym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023r. (Dz.U. 2023r. poz. 2509).

               Stosownie do art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 724 z późn. zm.), w dniu 17 stycznia 2024 roku, odbędzie się dyskusja publiczna nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami w postaci dwóch spotkań otwartych.

Spotkanie otwarte, bezpośrednie, odbędzie się w godzinach: 15:00÷16:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, w sali konferencyjnej na poddaszu nr 23.

Spotkanie otwarte online o godzinie 16:30, przeprowadzone zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. Chęć uczestnictwa w nim należy zgłaszać pocztą elektroniczną w terminie do dnia
16 stycznia 2024 roku do godziny 14:00, na adres: um@szczuczyn.pl podając imię, nazwisko oraz adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie na spotkanie.

               Na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000lecia 23, 19-230 Szczuczyn,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: um@szczuczyn.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /umszczuczyn/SkrytkaESP.

Wnioski do ww. projektu planu miejscowego i jego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie do 16.02.2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Szczuczyna.

Z informacją o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie: https://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl.

Wójt Gminy Wąsosz

(-) Czesław Ołdakowski

Skan-Uchwala-nr-361.LXVIII.23-1