Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Ogłoszenie Wójta Gminy Wąsosz

Ogłoszenie Wójta Gminy Wąsosz

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wąsosz oraz na stronie https://bip-ugwasosz.wrotapodlasia.pl/ został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działka nr 36/5 obręb Kędziorowo gm. Wąsosz.

Załącznik do Zarządzenia Nr 311/2022

                                                      Wójta Gminy Wąsosz

 z dnia 9 sierpnia 2022 r.

PG.6840.2.2021(2022)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO GMINY WĄSOSZ

przeznaczonego do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Wójt Gminy Wąsosz podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Wąsosz została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następująca nieruchomość:

 1. Oznaczenie nieruchomości: obręb Kędziorowo, działka nr 36/5, o powierzchni 0,8615 ha.
  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi księgę wieczystą pod numerem LM1G/00024789/3. Dział III i IV księgi nie zawiera wpisów.
 2. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej
  z częścią mieszkalną oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Działka położona w północnej strefie zabudowy wsi. Od wschodu przylega do gruntów zabudowanych budynkiem świetlicy, z pozostałych stron przylega do gruntów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W operacie ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest jako grunty orne zabudowane w klasie bonitacyjnej IVb oraz grunty orne w klasie bonitacyjnej IVb. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, ogrodzona, położona bezpośrednio przy drodze powiatowej o nawierzchni bitumicznej. Infrastruktura komunalna to sieć wodociągowa i elektro-energetyczna. Murowany budynek po byłej szkole, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni zabudowy 489 m2.
 3. Przeznaczenie w planie miejscowym: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsosz zatwierdzonym uchwałą Nr XVII/90/2012 ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr IX/67/2016 Rady Gminy Wąsosz z dnia ze zmianami – działka położona jest w strefie obszarów zabudowy wiejskiej do utrzymania z dopuszczeniem przekształcenia zabudowy zagrodowej w mieszkaniowo-usługową i rekreacyjną.
 4. Cena nieruchomości: cena nieruchomości ustalona została na kwotę 315 000,00 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 5. Informacje o przeznaczeniu do zbycia: nieruchomość zostanie zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Do przetargu  zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
  o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 461).
 6. Pierwszeństwo nabycia: zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów;
 • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo mogą złożyć wniosek do Urzędu Gminy Wąsosz o jej nabycie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2022 r. Nie złożenie wniosku przez osoby uprawnione we wskazanym terminie, traktowane będzie jako odstąpienie od nabycia.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz oraz na tablicy sołectwa Kędziorowo w dniach od 11 sierpnia 2022 r. do 1 września 2022 r. Dodatkowo zamieszcza się go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Dodatkowe informacje o przedmiocie zbycia można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, pokój Nr 10 lub numerem telefonu 86 273-10-01 w. 18.