Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 10.07.2023 r.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

Ciągnika rolniczego URSUS C-360 3P

Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Wąsoszu sala nr 6.

Cena wywoławcza : 10.300,00 zł.

Wadium : 300 zł.

Podstawowe parametry techniczne:

1) Marka i model – URSUS C 360 3P

2) Numer identyfikacyjny – 619514

3) Pojemność silnika – 2502 cm³

4) Stan licznika – 2195 mtg

5) Data pierwszej rejestracji: 20.06.1988 r.

5) Data ważności badania technicznego – 02.08.2023 r.

7) Data ważności ubezpieczenia OC – 23.04.2024 r.

Informacje dodatkowe

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 300,00 zł, w terminie do 26.07.2023 r. pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.                         
  2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminnej Spółki Wodnej Wąsosz nr 04 8768 0003 2605 5547 2000 0010 BS w Szczuczynie. W tytule przelewu należy podać: Wadium – sprzedaż ciągnika. Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy.
  3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
  4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 100 zł.
  5. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
  6. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy bez uzasadnionej przyczyny we wskazanym przez zbywcę terminie, zbywca może od zawarcia umowy odstąpić i zatrzymać wniesione przez uczestnika wadium. W takim przypadku zbywca ruchomości ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd należy uzgodnić z Panem Tadeuszem Kozłowskim pod nr telefonu 86 273 10 01 wew. 15

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej