Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Zawiadomienie – II Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie – II Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), zawiadamiam, że w dniu 22 maja 2024 r. (środa), o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8 odbędzie się II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz.

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał przekazuję w załączeniu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Analiza dróg po okresie zimowym.
 6. Informacja Wójta Gminy Wąsosz o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2023 rok.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wąsosz za rok 2023.
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wąsosz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wąsosz oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz za 2023 r.
 11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu Gminy za 2023 r.,
 12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
 13. Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
 14. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz informacją o stanie mienia Gminy,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wąsosz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Wąsosz do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wąsosz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom sołectw Gminy Wąsosz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.

                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy 

            Arkadiusz Niecikowski

Otrzymują do wiadomości:

 1. Sołtysi z terenu Gminy Wąsosz.
 2. Pan Leszek Czyżewski – Radny Powiatu Grajewskiego.
Zawiadomienie

Projekty:

6. wotum zaufania 2023.pdf

7. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023.pdf

8. absolutorium wojta 2023.pdf

9. wyznaczenie przedstawicieli gminy do stowarzyszenia samorządów biebrzy.pdf

10. wynagrodzenie wójta gminy wąsosz.pdf

11. ustalenie wysokości diet radnych.pdf

12. ustalenie wysokości diety sołtysów.pdf