Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Zawiadomienie – III Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie – III Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2024 r. (środa), o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8 odbędzie się III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz.

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał przekazuję w załączeniu.

Ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2023 rok w Gminie Wąsosz.
 6. Informacja o działalności ZPOZ w Grajewie z uwzględnieniem zadań Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąsoszu.
 7. Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Wąsosz oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
 8. Analiza stanu bezrobocia na terenie Gminy Wąsosz oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Wąsosz.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Wąsosz dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.

                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

            Arkadiusz Niecikowski

Otrzymują do wiadomości:

 1. Sołtysi z terenu Gminy Wąsosz.
 2. Pan Leszek Czyżewski – Radny Powiatu Grajewskiego.
Zawiadomienie-III-Zwyczajna-Sesja-Rady-Gminy

Projekty:

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Wąsosz.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Wąsosz dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.