Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Zawiadomienie – XXIX Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie – XXIX Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2023 r. (wtorek), o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8 odbędzie się XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz.

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał przekazuję w załączeniu.

Ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
 6. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wąsosz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wąsosz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wąsosz na 2024 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąsosz na 2024 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wąsosz na 2024 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Wąsosz na 2023 r. pomocy rzeczowej miastu Równe w Ukrainie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.

                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszała

Zawiadomienie-XXIX-sesja-Rady-Gminy-Wasosz

Projekty:

Zawiadomienie – XXIX sesja Rady Gminy Wąsosz.pdf

263. podatek od nieruchomości 2024.pdf

264. Program współpracy z organizacjami 2024.pdf

265. opłata targowa.pdf

266. Zmiana trybu i sposobu powoływania członków ZI.pdf

267. podwyższenie kryterium do przyznania zasiłku 2024.pdf

268. Odstąpienie od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.pdf

269. Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.pdf

270. usługi opiekuńcze sąsiedzkie.pdf

271. Plan Pracy Komisje Gospodarcza_ Petycji_ Skarg 2024.pdf (

272. Plan pracy komisji rewizyjnej 2024.pdf

273. Plan pracy Rady Gminy 2024.pdf

274. zasady przeznaczenia do sprzedaży.pdf

275. pomoc rzeczowa.pdf