Kolejne inwestycje w powiecie
Wpisany przez michal.zarzecki   

W czwartek 28 listopada 2013 roku na terenie gminy Szczuczyn i Wąsosz dokonano symbolicznego, ale uroczystego otwarcia zakończonych inwestycji. W Wąsoszu oddano do użytku powiatową drogę Wąsosz-Bagienice, a w Szczuczynie od podstaw nowoczesną Targowicę Miejską oraz przebudowane drogi powiatowe stanowiące ulice: Majewskiego, Wąsoską i Krzywą oraz centrum miasta wokół Placu Tysiąclecia.


W tej doniosłej uroczystości dla Powiatu Grajewskiego oraz gmin Wąsosz i Szczuczyn udział wzięli m.in.: Wicewojewoda Podlaski - Wojciech Dzierzgowski, Wicemarszałek Woj. Podlaskiego- Mieczysław Kazimierz Baszko, Członek Zarządu Woj. Podlaskiego - Jacek Piorunek oraz darczyńcy i przyjaciele ościennych gmin.


Uczestnicy niecodziennej uroczystości jadąc ze Szczuczyna do Wąsosza ponad  pięciokilometrowym odcinkiem nowej nawierzchni powiatowej drogi, mogli się przekonać, że owe remonty nie są propagandą sukcesu, a realną rzeczywistością. W innym miejscu droga z Wąsosza przez Komosewo do Bagienic potwierdza troskę, zapobiegliwe działanie władz powiatowych i gminnych o dobro społeczne.Wójt Gminy Wąsosz Czesław Ołdakowski w/g przyjętego ceremoniału powitał serdecznie dostojnych gości, media i publiczność. W przemówieniu ujął, że wita serdecznie wszystkich, przy których pomocy samorząd powiatu grajewskiego, gminy Wąsosz oraz miasta i gminy Szczuczyna mogli doczekać się spełnienia marzeń. Pan Wójt podkreślił, że: „Zgoda, współpraca, zrozumienie i wspólne dążenie do określonego celu mogą przynieść wymierne efekty. Przebudowa jest realizowana w ramach programu przebudowy dróg lokalnych, współfinansowana przez powiat Grajewo, samorząd Gminy Wąsosz, Zakłady Kruszywa Kazimierza Rupińskiego z Szumowa i budżetu Wojewody Podlaskiego w ramach tzw. "schetynówek”.Z kolei ks. kan. Marek Milanowski –proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu w słowie wstępnym porównał współczesne drogi do dawnej sztuki  inżynierskiej tworzącej rzymskie Via Salaria. Nic innego, jak układ apenińskich dróg uformował powiedzenie w pewnym sensie do dziś aktualne, że „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”. Szczególnie te, które zostały oddane do użytku ludzi i ich potrzeb współczesnych. Po modlitwie i symbolicznym poświęceniu nowych dróg goście dwoma autobusami, mikrobusami i samochodami osobowymi przemieścili się na targowicę szczuczyńską.


Na Targowisku Miejskim, pod lekko zachmurzonym błękitem nieba, Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński wyraził zadowolenie z wypowiedzi wójta Czesława Ołdakowskiego, że współpraca buduje, a niezgoda rujnuje. Rozwijając tę życiową prawdę Burmistrz Artur Kuczyński powiedział: "…mądra współpraca prowadzi do takich efektów, jakie dziś mamy zaszczyt również wspólnie uczcić, bowiem drogi nasze i inne inwestycje są jak marzenie. Ze względu na chłód i wietrzną pogodę nie powtarzam tego, co jest bardzo wartościowe, ale było już przede mną powiedziane. Zatem nie przedłużając ceremonii, proszę Szanownych Gości o symboliczne przecięcie wstęgi na nowej Targowicy Miejskiej 320-letniego, dawniej powiatowego miasta Szczuczyna."

 Po przecięciu białoczerwonej wstęgi burmistrz Artur Kuczyński poprosił zebranych o przemieszczenie się na Plac Tysiąclecia RP, przed gmach UM będącego w generalnej, a dobiegającej końca przebudowie. Tu, po krótkich słowach wiążących tę uroczystość, reprezentanci władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gmin ościennych dokonali kolejnego przecięcia wstęgi. Było to potwierdzenie przyjęcia wyremontowanych dróg, których właścicielem jest powiat, ale codziennymi użytkownikami tych ulic są mieszkańcy Szczuczyna.
Po dokonaniu przebudowy ulic, szczególnie historycznego czworoboku z ośmioma ulicami, dawnego rynku, dziś zwanym Placem Tysiąclecia, Szczuczyn wygląda tak jakby odzyskał nowe szaty. Gładkie, jednobarwne nawierzchnie ulic, płaskie chodniki, krawężniki wprowadzające prostolinijność, stwarzają atmosferę przytulności, estetyki i chęci użytkowania. Jeśli trzeba wielokrotnie użyć dziękczynnych słów do tych ludzi, którzy zadbali o wygląd ulic tego miasta, a w szczególności do Starosty Powiatu Grajewskiego – Jarosława Augustowskiego, koniecznie trzeba użyć zwielokrotnionego słowa – dziękujemy! Niech ono i zdjęcia ulic wyjaśnią, i uzasadnią potrzebę miłości do tego miasta, i wspólnotę działań. Ulice, podobnie jak Targowisko Miejskie poświęcił proboszcz parafii pw. Imienia NMP w Szczuczynie - ks. Robert Zieliński.

 

Po symbolicznym przecięciu wstęgi na przez reprezentantów władz i darczyńców oraz poświęceniu, przemieszczono się do restauracji "Biesiadna”, gdzie w przyjaznym środowisku odbyła się konferencja podsumowująca wykonane inwestycje w 2013 roku. Wizualną prezentację wykonania zaplanowanych zadań w powiecie grajewskim zaprezentował Starosta Powiatu Grajewskiego – Jarosław Augustowski. Starosta omówił miejsca, rodzaj, ilość, koszty i zasadność wykonanych prac w 2013 roku. Inwestycje zrealizowano w miejscowościach: kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie na ogólną wartość 2 287 480,90 zł, przebudowa ulicy Przemysłowej, Elewatorskiej, Wiórowej i Braci Świackich na sumę 436 879,75 zł, zagospodarowanie trenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na sumą 121 708,66 zł, budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie kosztowała 477 514, 41 zł, zakup ciężarowego samochodu samowyładowczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie wyniósł 111 315 zł, przebudowa drogi powiatowej Wąsosz Komosewo Bagienice kosztowała 1 497 691,03 zł, adaptacja internatu w Zespole Szkół w Wojewodzinie wyniosła 126 372 zł, termomodernizacja budynku ZS w Wojewodzinie w sumie 798 823,85 zł, przebudowa drogi powiatowej Bełda – Kuligi w kwocie 364 611, 11 zł, przebudowa drogi w Rybczyźnie i mostu nad rz. Jegrznia w kosztowała 1 615 956,58 zł, budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni terenowej w ZS w Niećkowie zamknęła się kwotą 573 395,34 zł, zakup ciągnika rolniczego dla ZS w Niećkowie wyniósł 170 000 zł, przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie w tym ul. Wąsoska, Plac 1000-lecia i Majewskiego (do mostu) wyniosła 1 024 593,60 zł, przebudowa drogi powiatowej Szczuczyn-Wąsosz pochłonęła 2 403 885,70 zł oraz przebudowa chodników na ul. Kolneńskiej w Szczuczynie (do targowicy) wyniosła 88 011,30 zł.Finansowanie inwestycji pochodzi ze środków Powiatu Grajewskiego oraz miasta i gmina Grajewo, gminy Szczuczyn, Wąsosz, Rajgród, Radziłów, Budżetu Państwa, Wojewody Podlaskiego, Ministerstwa Transportu i udziału instytucji z dokonywanymi remontami. Jednym z najbardziej udzielających się finansowo na cele ogólnospołeczne jest Pan Kazimierz Rupiński z małżonką - właściciele Zakładu Produkcji Kruszywa w Szumowie. 
W całkowitym koszcie mieści się dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.    
Przy szczerym podziękowaniu upominki, książki, dyplomy, statuetki i grawertony wręczył Starosta Powiatu – Jarosław Augustowski i Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński.


Na zakończenie uroczystości podsumowującej przekazywane inwestycje zabrał głos Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Jacek Piorunek. Podobnie jak Wicewojewoda Podlaski i Wicemarszałek Woj. Podlaskiego wyrażał zadowolenie z osiągnięć. Oprócz gratulacji złożonych dla wszystkich wykonawców, łożących w inwestycje finansowo oraz doradczo i po przyjacielsku, podziękował również Burmistrzom i Staroście. Był mile podbudowany wspólnie dokonanymi osiągnięciami, twórczej, mądrej pracy i wyraził zdziwienie, jakie nastąpić może po latach, kiedy Starosta Jarosław Augustowski będzie podsumowywał kolejny etap osiągnięć.
Nie łatwe jest do zrozumienia, jak szybko realizuje się proces pozytywnych przemian Powiatu Grajewskiego – dodał.

 


Organizatorami uroczystości byli:

- Starosta Powiatu Grajewskiego - Jarosław Augustowski
- Burmistrz Szczuczyna - Artur Kuczyński
- Wójt Gminy Wąsosz - Czesław Ołdakowski.

 


Wśród zaproszonych znaleźli się:

- Wicewojewoda Podlaski - Wojciech Dzierzgowski
- Wicemarszałek Woj. Podlaskiego - Mieczysław Kazimierz Baszko
- Członek Zarządu Woj. Podlaskiego - Jacek Piorunek
- Radny Sejmiku Woj. Podlaskiego - Mieczysław Bagiński
- Wójt Gminy Grajewo - Stanisław Szleter
- Burmistrz Rajgrodu - Czesław Karpiński
- Przewodniczący Rad wszystkich gmin z terenu pow. grajewskiego
- Radni i Sołtysi Gminy Szczuczyn
- Komendant Powiatowy PSP - Andrzej Jabłoński
- Komendant Powiatowy Policji - Marek Przybyszewski
- Projektanci, wykonawcy, inspektorzy nadzoru, współpracownicy, którzy brali udział w realizacji szeregu inwestycji, powiatowych i gminnych
- właściciele Zakładu Prod. Kruszywa w Szumowie - Kazimierz Rupiński z małżonką
- Tzw. mali partnerzy, którzy finansowo wspierali realizację remontów dróg w Szczuczynie: Adam Józwik, Joanna Mioduszewska, Stanisław Piwowarski, WPK w Szczuczynie, Piotr Kurządkowski
- Szef biura projektowego "Graf" w Białymstoku - Piotr Kuczyński
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie - Bożenna Zakrzewska
- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - Julian Połonowicz
- kierownik referatu d/s inwestycji UM w Szczuczynie - Waldemar Filipkowski
- skarbnik Gminy Szczuczyn - Małgorzata Jarmutowska
- proboszcz parafii pw. Imienia NMP i dziekan Dekanatu Szczuczyńskiego - Ks. kan. mgr Robert Zieliński
- proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w  Wąsoszu - Ks. kan. Marek Milanowski
- media

 


Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński w stosunku do wszystkich gości wyraził wdzięczność za współpracę i podziękowanie za przybycie. Wielokrotnie dziękował dla tych dobroczyńców, którzy we wspólne sprawy łożą własny pieniądz lub myślą tak twórczo jak szef biura projektowego "Graf" w Białymstoku - Piotr Kuczyński i wielu, wielu innych.  Burmistrz wyraził zadowolenie, że dzięki wspólnocie działań Szczuczyn i ościenne gminy dynamicznie się rozwijają, stawiają na wysokie standardy i nowoczesność.
Otwierane inwestycje, to dowód efektywnych działań lokalnego samorządu oraz jego troski o podnoszenie standardów życia mieszkańców. Kolejne inwestycje, będą dalszym spełnianiem marzeń mieszkańców gminy Szczuczyn.

 


Tekst: Stanisław Orłowski

fot. e-Grajewo.pl

 


GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 


 

Dodaj komentarz

SONDA

Czy podobał Ci się tegoroczny festyn w Wąsoszu?
 

INFORMACJE

stat4u

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedziec sie wiecej na temat wykorzystania plikow cookies za posrednictwem swojej przegladarki internetowej. kliknij tutaj.

Akceptuje pliki cookies z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information