Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Zawiadomienie – XXVI Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie – XXVI Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023 r. poz. 40, 572), zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2023 r. (środa), o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8 odbędzie się XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz.

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał przekazuję w załączeniu.

Ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy Wąsosz o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wąsosz z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 7. Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Wąsosz oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
 8. Analiza stanu bezrobocia na terenie Gminy Wąsosz oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu.
 9. Analiza stanu dróg po okresie zimowym.
 10. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wąsosz za rok 2022.
 11. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wąsosz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 13. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wąsosz oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz za 2022 r.
  1. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu Gminy za 2022 r.,
  2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
  3. Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
  4. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz informacją o stanie mienia Gminy
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r./
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wąsosz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz w 2023 roku”
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości KOWR PGR Ławsk.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad polityki czynszowej oraz zasad wynajmowania lokali na lata 2022-2027
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup 
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.
 27. Zapytania i wolne wnioski.
 28. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszała

Projekty uchwał: